Iletisim
Geri bildirim

Çatışma Mineralleri

Özellikle Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde ve sınırındaki ülkelerde, belirli ham maddelerin teşvik edilmesi ile birlikte silahlı çatışma finanse edilmektedir. Bu kapsamda Militanlar, insan haklarını en ağır şekilde ihlal ederek ham madde madenlerini kontrol etmekte ve buradan çıkartılan çatışma minerallerini (ağırlıklı olarak altın, tantal, volfram ve çinko - “3TG mineraller”) tüm dünyaya satmaktadır.

 

ABD’de ise bir takım şirketler, konuyla ilgili çatışma bölgesindeki 3TG minerallerinden bir rant elde edilip edilmediği ve ne ölçüde rant elde edildiğine dair bir rapor hazırlamakla yasal olarak yükümlü kılınmıştır. Bunun amacı, özellikle bir sistem üzerinden sertifikalı hammaddeye ulaşılmasını sağlayacak şekilde gelecekte sadece çatışma konusu olmayan 3TG minerallerinin satın alınması ve bu minerallerin ticaretinin yapılmasıdır. Ayrıca, ilgili AB çatışma mineralleri düzenlemesi de eritme tesisleri ve rafineriler ile büyük hammadde ithalatçıları için bir rapor ve sertifikasyon yükümlülüğü öngörmektedir.

 

SICK, ABD’nin ve de Avrupa Birliği’nin rapor yükümlülüğünden muaftır. Fakat SICK, bunun arkasındaki hedefin, militan, insan haklarını ihlal eden grupların finansmanının engellenmesi olduğunu benimsemekte ve hedefe ulaşılması konusunda net şekilde birlikte hareket etmektedir. Bunun üzerine, SICK, kendi ürünlerinde sadece çatışmaya konu olmayan 3TG minerallerini kullanma konusunda çalışmakta ve bu kapsamda, Responsible Minerals Initiative’in (RMI) Responsible Minerals Assurance Process’inin (RMAP) hayata geçirilmesini açıkça uygun bulmaktadır.

 

Yukarı