Green Supply Chain

SICK Green Supply Chain Image
SICK Green Supply Chain Image

Waarom SICK actie onderneemt

In de levenscyclus van een sensorproduct wordt de grootste milieubelasting veroorzaakt door de winning, de verwerking en het transport van grondstoffen. Daarom is de toeleveringsketen met zijn leveranciers en onderleveranciers, alsook het transport tussen de afzonderlijke actoren, van cruciaal belang voor het bereiken van duurzaamheidsdoelstellingen. Niet alleen de politiek concentreert zich op dit samenspel maar ook bij SICK worden de processen in de hele toeleveringsketen gecontroleerd en geoptimaliseerd.

Duurzaam in de hele toeleveringsketen

‘Green Supply Chain’ is gewijd aan de levering van materialen en producten van onze leveranciers en onderleveranciers aan SICK, rekening houdend met ecologische aspecten. Door de leveranciers op hun duurzaamheid te beoordelen, kunnen bijbehorende maatregelen worden afgeleid. SICK meet de CO2-emissies en de compensatiekosten met behulp van een rekenmodel, zodat de milieubelasting van producten kan worden bepaald vanaf het transport tot de afzonderlijke SICK-vestigingen. De aankooplogistiek zal worden afgehandeld door gedeeltelijk over te schakelen op vrachtroutes met een lagere CO2-uitstoot. SICK werkt ook intern en over alle afdelingen heen samen: Met ‘Green Logistic’ en ‘Green Packaging’ worden duurzame verpakkingen voor het transport van de leverancier naar SICK ontworpen en geïmplementeerd.

Conflictmineralen

SICK Green Supply Chain Konfliktmineralien Image

In het bijzonder de Democratische Republiek Congo en de aangrenzende landen wordt met de winning van bepaalde grondstoffen het gewapende conflict dat daar plaatsvindt gefinancierd. De mijnen worden gecontroleerd door milities die zich daarbij schuldig maken aan zeer ernstige schendingen van mensenrechten. Vervolgens worden de gewonnen, zogenoemde conflictmineralen (met name goud, tantaal, wolfraam en tin - de ‘3TG-mineralen’) in de hele wereld verkocht.

In de VS zijn reeds enkele ondernemingen wettelijk verplicht om te rapporteren of zij 3TG-mineralen uit deze conflictregio importeren en zo ja in welke mate. Het doel van deze maatregel is om in de toekomst alleen nog conflictvrije 3TG-mineralen te kopen en verhandelen. Daarvoor is een systeem van gecertificeerde smeltovens in het leven geroepen. De betreffende EU-verordening inzake conflictmineralen voorziet ook in een rapportage- en certificeringsverplichting voor smelterijen en raffinaderijen, alsook voor grote importeurs van grondstoffen.

Voor SICK geldt formeel geen rapportageverplichting op grond van VS- of EU-recht. Desondanks ondersteunt SICK het onderliggende doel – voorkomen van financiering van militante groepen die zich schuldig maken aan mensenrechtenschendingen – en werkt SICK uitdrukkelijk mee aan het realiseren van dat doel. SICK streeft ernaar om uitsluitend conflictvrije 3TG-mineralen in de eigen productie te gebruiken en ondersteunt in dit kader uitdrukkelijk de oprichting van het Responsible Minerals Assurance Process (RMAP) van het Responsible Minerals Initiative (RMI).