Emissionsövervakning

För ett hållbart miljöskydd

Miljöskyddet kräver noggrann detektering av damm- och partikelutsläpp. Dammpartiklar har avsevärda effekter på människa och natur. Som en av de ledande tillverkarna av innovativa stoftmätare ger SICK ett värdefullt bidrag till miljöskyddet.

mer

Scattered light-mätning

Låga dammkoncentrationer detekteras tillförlitligt

Denna mätprincip är baserad på ljusspridning på dammpartiklar och gör att även mycket låga dammkoncentrationer kan mätas.

mer

Transmissionsmätteknik

Bibehåller sikten även vid höga dammkoncentrationer

Transmissions-stoftmätare tränger helt igenom gaskanalerna. Mätningen baseras på dämpningen av ljuset som mått på dammkoncentrationen i gaskanalen.

mer

Stoftmätare från SICK

Utmärkt mätteknik för dina användningsområden

SICK visar sin styrka inom dammätning – med sin omfattande produktportfölj, beprövade mättekniker och årtionden av erfarenhet genom många tusen installationer av stoftmätare hos kunder.

mer
Emissionsövervakning
Scattered light-mätning
Transmissionsmätteknik
Stoftmätare från SICK

Välj din lösning

Här hittar du passande produkter eller produktfamiljer

Filtrera enligt:

10 träffar:

Träffar 1 - 8 av 10

Tillförlitlig stoftmätning i våta gaser
 • För mycket låga till medelhöga dammkoncentrationer
 • Gasuttag och gasretur kombinerade i en sond
 • Smutskontroll
 • Automatisk kontroll av noll- och referenspunkt
 • Enkla parameterinställningar och komfortabel hantering – som tillval via en extra Remote-display
 • Integrerad systemövervakning för en tidig identifiering av ett underhållsbehov
Jämför nu
Välj
Mäta intelligent. Sänka kostnader.
 • Självständig mätare, med eller utan styrenhet MCU
 • Automatisk övervakning av noll- och referenspunkt
 • Integrerad spolluftsenhet som tillval
 • Installation från en kanalsida
 • Robust och kompakt konstruktion
 • Inga rörliga delar i kanalen
Jämför nu
Välj
Transmissionsmetern som har testats med avseende på lämplighet och för emissionsövervakning
 • För medelhöga till höga dammhalter
 • Integrerad smutskontroll
 • Automatisk kontroll av noll- och referenspunkt
 • För korta till långa mätsträckor
Jämför nu
Välj
Transmissionsmetern som har testats med avseende på lämplighet och med självjustering
 • Integrerad smutskontroll för sändar/mottagar- och reflektorenheten
 • Automatisk självjustering för optiska komponenter
 • Automatisk kontroll av noll- och referenspunkt
 • För medelhöga till höga dammhalter
 • För korta till långa mätsträckor
Jämför nu
Välj
Sondutförande med mätning av ljusspridningen framåt
 • Installation från en sida
 • För mycket låga till medelhöga dammhalter
 • Automatisk kontroll av noll- och referenspunkt
 • Smutskontroll
 • Hastelloy-mätprob för korrosiva gaser finns tillgänglig
 • För små till medelstora kanaldiametrar
 • Enhetsutförande för Ex-Zone 2/22 eller 1/21
Jämför nu
Välj
Kontinuerlig mätning av låga och medelhöga dammkoncentrationer
 • För låga till medelhöga dammhalter
 • Enkel installation från en sida
 • Automatisk kontroll av noll- och referenspunkt
 • För medelstora till stora kanaldiametrar
Jämför nu
Välj
Stoftmätaren med mätning av ljusspridningen bakåt
 • För låga till medelhöga dammhalter
 • Installation från en sida
 • Automatisk kontroll av noll- och referenspunkt
 • Automatisk kompensation av bakgrundsstrålningen, därför krävs ingen ljusabsorbator
 • För medelstora till stora kanaldiametrar
Jämför nu
Välj
Stoftmätaren som har testats med avseende på lämplighet och med mätning av ljusspridningen bakåt
 • För mycket låga till medelhöga dammhalter
 • Installation från en sida
 • Smutskontroll
 • Automatisk kontroll av noll- och referenspunkt
 • Automatisk kompensation av bakgrundsstrålningen, därför krävs ingen ljusabsorbator
 • För medelstora till stora kanaldiametrar
Jämför nu
Välj

Träffar 1 - 8 av 10

I korthet

Övervakning av partiklar i emissioner och inomhusluft

Hållbart miljöskydd kräver detektering och noggrann mätning av damm- och partikelutsläpp. Dammpartiklar, särskilt från industrianläggningar, har nämligen en betydande inverkan på människa och natur. Övervakningen av partiklar i inomhusluften blir också allt viktigare. Med sin omfattande produktportfölj för små till stora mätområden och gaskanalsdiametrar erbjuder SICK lämpliga lösningar även för svåra mätuppgifter som dammätning i våta gaser. Naturligtvis finns även enheter som testats på lämpligt sätt och utrustning med automatisk kontroll av noll- och referenspunkt tillgängliga. Hos vissa enheter kompletterar tillvalsfunktioner som föroreningskontroll eller automatisk självjustering de fantastiska egenskaperna hos SICKS stoftmätare.

Mätning av damm

Partikelegenskaper Damm är en samlingsbegrepp för partiklar eller fibrer. Dammsammansättningen kan vara relativt enhetlig som i fallet med koldamm eller mycket heterogen som i fallet med husdamm. Det är en blandning av en mängd olika ämnen: mjäll, hår, fibrer, ludd, stenkorn och mycket mer. Dammpartiklar skiljer sig därför kraftigt åt i fråga om storlek, form, färg, material, densitet och specifika egenskaper, såsom slipande eller klibbiga.
Partikelegenskapernas påverkan på mätningen

För en tillförlitlig och exakt mätning av damm- och partikelkoncentrationer måste flera parametrar beaktas, t.ex. lämplig mätpunkt. Detta är viktigt för att få representativa resultat. Även gashastigheter och flödesförhållanden måste iakttas. Partiklarnas egenskaper, koncentration och luftfuktighet spelar en viktig roll vid valet av lämplig mätprincip. Slutligen måste processen och omgivningsvillkoren beaktas: Är mätmediet frätande? Vid vilka temperaturer sker mätningen? Vilka partiklar dominerar i processen? Dessa och ytterligare kriterier kräver många års erfarenhet av att välja rätt mätteknik.

Ströljus och transmission

Beroende på parametrarna är ströljus- eller transmissionsmätningar bättre lämpade för detektering av dammkoncentrationer. Vid transmissionsmätprincipen sker mätningen med hjälp av försvagningen av en ljusstråle genom partiklarnas ljusabsorption (1). Vid ströljusmätprincipen finns det två alternativ att välja mellan: Vid bakåtspridning mäts det ljus (2) som reflekteras av partiklarna. Vid framåtspridning fungerar den strålning som sprids genom refraktion (3) eller diffraktion (4) i det instrålade ljusets framåtriktning (5) som mätstorhet. Med sina stoftmätare erbjuder SICK alla dessa mätprinciper för att optimalt kunna uppfylla de olika kraven beroende på mätuppgiften.

SICK har rätt lösning för din dammätning

Ströljusmätning

Rätt val vid små dammkoncentrationer – Ströljusmätning från SICK

Vid ströljusmätningen sprids det instrålade ljuset av partiklarna i gasblandningen och detekteras av en känslig mottagare. På grund av sin höga känslighet är ströljusprincipen särskilt lämplig för låga dammkoncentrationer – även under 1 mg/m³. Beroende på systemspecifika krav och partikelegenskaper används framåt- eller bakåtspridning. Båda mätprinciperna ger stabila och repeterbara mätresultat och är oberoende av dammpartiklarnas gashastighet, fuktighet eller laddning. Som en av de ledande tillverkarna av stoftmätare levererar SICK mätenheter med både bakåt- och framåtspridning.
Ljusspridning på partiklar

En sändare sänder ut ljus i mätkanalen som sprids av partiklarna i gasblandningen och detekteras av en känslig mottagare. Området där sändarstrålen och mottagarens synfält överlappar definierar mätvolymen i gaskanalen. Den uppmätta ströljusintensiteten är proportionell till dammkoncentrationen och oberoende av mätavståndet. Ströljusintensiteten beror dock inte bara på partiklarnas antal och storlek, utan också på deras optiska egenskaper. För en exakt mätning av dammkoncentrationen måste därför mätsystemet kalibreras.

Fördelar med framåt- och bakåtspridning

Vid mätprincipen bakåtspridning strålas ljus in i mätkanalen och den strålning som reflekteras av partiklarna mäts. Den är lämplig för större gaskanaler och ger representativa mätresultat även vid icke-homogena dammfördelningar. En bakgrundsavbländning eliminerar störande ströljus från andra källor.

Vid framåtspridning mäter stoftmätaren ljusspridningen på partiklarna i mätljusstrålens utspridningsriktning. Mätningen sker i spalten på en mätprob i gaskanalen. På grund av den mindre mätvolymen är denna mätprincip även lämplig för gaskanaldiametrar under 0,5 m.

Båda metoderna är lämpliga för låga till mycket låga dammkoncentrationer. Ytterligare en fördel: Enheterna behöver endast monteras på ena sidan av gaskanalen.

Mätning i fuktiga gaser För noggrann dammätning i fuktiga gaser måste partiklarna i gasen torkas, eftersom vatten som vidhäftar partiklarna förvanskar mätningen. Enheten tar bort en partiell gasström från gaskanalen via en borttagningssond. Mätningen är därför oberoende av gashastigheten i gaskanalen. Först torkar en termocyklon partiklarna i gasen. Sedan mäts dammkoncentrationen. Framåtspridning används här, eftersom den endast kräver en liten mätvolym. Det partiella gasflödet leds utan rörliga delar via en ejektor. Mätningen kräver därför särskilt lite underhåll. Vid saltlösningar i gas, till exempel i gödselindustrin, minskar den valfria återspolningen dessutom underhållsarbetet.

Transmissionsmätning

Tillförlitlig mätning vid höga dammkoncentrationer och icke-homogena medier – transmissionsmätteknik från SICK

Transmissionsmätteknik detekterar ljusdämpningen på grund av dammpartiklar. Transmissions-stoftmätare är lämpliga för medelhöga till höga dammkoncentrationer och stora gaskanalsdiametrar. Användningsområden är emissions- och processövervakning samt inomhusluftövervakning. Mätenheterna mäter över hela gaskanaldiametern, så att inhomogeniteter i partikelfördelningen delvis kompenseras. Detta resulterar i ett mycket representativt mätresultat. Enheterna sticker inte ut i gaskanalen och har därför ingen direktkontakt med aggressiva processgaser. En valfri nedsmutsningskorrigering kompenserar den gradvisa nedsmutsningen av de optiska gränssnitten. Mätresultaten kan matas ut som dammkoncentration eller i transmission, extinktion och opacitet.

Mätprincip transmission

Transmissionsmätningen strålar igenom blandningen av gas och partiklar med ljus, vars intensitet försvagas av partiklarna. Ju fler partiklar som befinner sig i ljusstrålen, desto kraftigare är ljussvängningen. Mätenheten jämför intensiteten hos det mottagna, försvagade ljuset med den för det sända, icke-försvagade ljuset. Från detta beräknar enheten transmissionen samt extinktionen. Denna mätning kräver därför kalibrering för att ge exakta resultat. I SICKS mätinstrument reflekteras sändarens ljus tillbaka från en reflektor som ligger mittemot den på en mycket känslig mottagare. Detta fördubblar mätavståndet och känsligheten hos mätenheten.

Partikelegenskapernas påverkan

Jämfört med scattered light-mätning har partikelegenskaperna mindre inflytande på transmissionsmätningen. Partikelstorleken har emellertid ett betydande inflytande. Denna mätning kräver därför kalibrering för att ge exakta resultat. Cross-Duct-lösningen som används av SICK för transmissionsmätning kompenserar för problem orsakade av icke-homogena partikelfördelningar i gaskanalen, eftersom mätstrålen löper tvärs över hela gaskanalen. SICK bygger på sin omfattande applikationskunnande och många års erfarenhet vid design av mätenheter.

Gaskanaldiameter

SICK erbjuder mätteknik för alla gängse gaskanalsdiametrar: från små gaskanaler med 0,5 m diameter till stora gaskanaler med 50 m diameter. Särskilt vid stora gaskanaler kan sidovindtryck eller temperaturskillnader lätt leda till deformation av gaskanalen. För att förhindra att den optiska apparatdosan vrids på grund av detta övervakar den valfria enhetsfunktionen ”automatisk självjustering” orienteringen mellan de optiska komponenterna och korrigerar en migration av mätstrålen. Lämpliga monteringsflänsar finns som tillbehör för en mängd olika gasledningsmaterial och väggtjocklekar.

Stoftmätare från SICK

Perfekta lösningar för din mätuppgift

För ett framgångsrikt genomförande av en mätuppgift måste, förutom valet av bästa tillgängliga mätteknik, en rad olika influenser och krav beaktas. Ju mer exakt och detaljerat kraven är kända och definierade, desto säkrare och mer prisvärd kan mätuppgiften vara. Detta gäller hela livslängden och inte bara vid förvärvet av mättekniken. Det är just här SICK visar sina styrkor: med sin omfattande produktportfölj, beprövade mätteknik och decennier av erfarenhet genom tusentals installationer.

Gaskanaldiameter Diametern på den gaskanal där mätningen görs är ett viktigt kriterium för att välja rätt mätutrustning. Stora till mycket stora gaskanaler kräver mätenheter som mäter i en större volym,så att mätningen blir så representativ som möjligt. För detta lämpar sig enheter i produktfamiljen DUSTHUNTER SB eller – vid mycket höga dammkoncentrationer – tvärkanalversioner av produktfamiljen DUSTHUNTER T. En begränsad mätvolym är tillräcklig för små gasledningsdiametrar. Därför är mätprobsanordningar av denna typ lämpliga för detta DUSTHUNTER SP.
Processtemperatur Vid högre temperaturer krävs mätenheter som inte sticker ut i gaskanalen, alltså versionerna DUSTHUNTER SB med bakåt-spridning eller transmissionsmätenheterna i produktfamiljen DUSTHUNTER T. Vid lägre temperaturer är mätprob-utförandena DUSTHUNTER SP lämpliga. Om gaskanalen sjunker under daggpunkten och därför är fuktig är den extraktivt mätande stoftmätaren FWE200DH rätt val.
Mätmedium Vid aggressiva mätmedier är de beröringsfria ströljusmätenheterna i produktfamiljen DUSTHUNTER SB eller Cross-Duct-mätenheterna i produktfamiljen DUSTHUNTER Tsärskilt lämpliga. DUSTHUNTER T är också idealiska för icke-homogena mätmedier, eftersom de mäter i en relativt stor volym och därmed ger representativa resultat. Vid fuktiga gaser används det extraktivt mätande FWE200DH och vid mer oproblematisk mätmedier versionerna med mätprob: DUSTHUNTER SP100 eller DUSTHUNTER SP30.
Dammkoncentration Scatterlight-stoftmätarna i produktfamiljerna DUSTHUNTER SB och DUSTHUNTER SP är helt rätt för att mäta låga dammkoncentrationer på upp till cirka 200 mg/m³. Vid koncentrationer därutöver upp till cirka 10 000 mg/m³ är Transmissionsmätenheten DUSTHUNTER T ett bättre val. Om dammkoncentrationen varierar mellan låga och höga värden, t.ex. när bränslet byts, används stoftmätaren DUSTHUNTER C200. Den kombinerar transmissions- och scattered light-mätning i en enhet.
Kontrollfunktioner Alla stoftmätare från SICK är som standard utrustade med ett automatiskt test av noll- och referenspunkt (kontrollcykel), vilket t.ex. krävs av EN 14181. En föroreningskontroll för övervakning av de optiska gränssnitten är integrerad i enheter från mellanprissegmentet. Enheterna med bakåtspridning – DUSTHUNTER SB50 och DUSTHUNTER SB100 – har dessutom en automatisk bakgrundsavbländning. Transmissions-stoftmätarna DUSTHUNTER T100 och DUSTHUNTER T200 har en integrerad självjustering av de optiska elementen.
Godkännanden

Damm i luften är en förorening. Därför måste driftansvarige för anläggningar som släpper ut damm minska dammutsläppen – för en ren framtid. Övervakning av dammemissioner från sådana anläggningar regleras av lag i många länder och kräver lämpligt godkänd mätteknik. SICK levererar därför lämplighetsprovade stoftmätare som uppfyller gällande standarder och föreskrifter: t.ex. EN 15267, EN 15859, MCERTS samt standarderna hos amerikanska EPA och ryska GOST.

Lämplighetsprovade Ex-utföranden enligt 2014/34 / EU (ATEX) är tillgängliga för användning i potentiellt explosionsfarliga områden.

SICK erbjuder rätt mätteknik för nästan alla krav.

Downloads