Kontakt
Feedback

Verifiering och optimering
Maskinsäkerhetsinspektion

Individuell, komplett säkerhetsinspektion

Din fördel

  • Garantera säkerheten med motsvarande dokumentation i inspektionsrapporten som bevis på att det lagstadgade testkravet har uppfyllts
  • Hög testkvalitet tack vare en certifiering och regelbunden kontroll enligt IEC 17020 genom ett oberoende provningsinstitut och en hållbar kompetenshantering

Översikt

Individuell, komplett säkerhetsinspektion

Före idrifttagningen av en maskin eller en anläggning måste den driftansvarige intyga att samtliga risker har identifierats och att skyddsåtgärderna fungerar. I motsats till inspektionen av en enskild skyddsanordning bedöms hela maskinens säkerhetsstatus vid en maskinsäkerhetsinspektion. I upp till 16 enskilda tester garanterar experterna från SICK att alla ev. risker har beaktats, att en riktig bedömning gjorts och att motsvarande åtgärder fungerar. Förutom de tekniska skyddsanordningarna kan även drivenheter, manöverelement, akustiska och optiska signaler samt maskindokumentationen tas till hjälp.

I korthet
  • Kontrollera ev. risker på en maskin
  • Kontrollera de tekniska skyddsanordningarna med avseende på rätt mått, installation och funktionssätt
  • Kontrollera de elektriska, pneumatiska, hydrauliska och säkerhetsrelevanta styråtgärderna med avseende på funktion och funktionssätt
  • Upprätta en inspektionsrapport

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Dra fördel av oss som samarbetspartner och expert för funktionella säkerhetslösningar som ökar produktiviteten. Detta ger smidiga processer, gör människa och maskin till ett team och som flyttar fram gränserna för det möjliga.

Öka produktiviteten –med säkerhetslösningar från SICK

Downloads

Upp