Kontakt
Feedback

Verifiering och optimering
Inspektion

Vår årtiondelånga erfarenhet som skydd för dina medarbetare

Din fördel

  • Garantera säkerheten med motsvarande dokumentation i inspektionsrapporten som bevis på att det lagstadgade testkravet har uppfyllts
  • Hög testkvalitet tack vare en certifiering och regelbunden kontroll enligt IEC 17020 genom ett oberoende provningsinstitut och en hållbar kompetenshantering
  • Snabb identifiering av säkerhetsstatusen eller giltighetstiden genom ett kontrollmärke
  • Säkerhet tack vare en tidig identifiering av ändrade driftsvillkor och manipulation
  • Hög tillgänglighet av maskinen tack vare en regelbunden kontroll och ev. åtgärd av smuts eller efterjustering
  • Automatisk påminnelse om nödvändiga testintervall inom ramen för serviceavtalen

Översikt

Vår årtiondelånga erfarenhet som skydd för dina medarbetare

Det är inte bara tillverkarens uppgift att garantera säkerheten på maskiner och anläggningar. Även driftansvarige för maskiner och anläggningar är ansvariga för att en säker arbetsutrustning tillhandahålls. Experterna från SICK hjälper maskinens driftansvarige med sin kunskap och erfarenhet. Inspektionen före idrifttagning av maskinen eller anläggningen garanterar att montaget och funktionen på den säkerhetstekniska utrustningen har kontrollerats och dokumenterats motsvarande. Följande, regelbundna inspektioner kontrollerar funktionen på skyddsanordningarna med avseende på den aktuella användningen av maskinen, och enligt de lagstadgade och krävda testintervallen. Förändringar i användningen samt manipulation av skyddsanordningarna identifieras. Experterna från SICK certifieras och testas regelbundet, för att garantera en hög och jämn testkvalitet.

I korthet
  • Garantera en korrekt installation av de optiska skyddsanordningarna enligt specifikationen
  • Kontrollera skyddsanordningarnas funktion med avseende på användningen av maskinen
  • Upprätta en inspektionsrapport och dela ut ett kontrollmärke

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Dra fördel av oss som samarbetspartner och expert för funktionella säkerhetslösningar som ökar produktiviteten. Detta ger smidiga processer, gör människa och maskin till ett team och som flyttar fram gränserna för det möjliga.

Öka produktiviteten –med säkerhetslösningar från SICK

Downloads

Upp