Kontakt
Feedback

Verifiering och optimering

Säker och regelbunden kontroll

Den driftansvarige ansvarar för att företaget drivs på ett säkert och produktivt sätt. Det viktigaste är då att de lagstadgade föreskrifterna följs, och att människor och miljö skyddas. Med en verifiering & optimering av SICK LifeTime Services garanteras en kontinuerlig säkerhet på och tillgänglighet av anläggningarna. Experterna från SICK utmärker sig genom deras mångåriga erfarenhet och höga kompetens. Störningar och driftstopp reduceras därmed till ett minimum.

10 träffar:

Träffar 1 - 10 av 10

Vy: Galleri Lista
Produktfamilj Prestandakontroll
Kontroll av bestämda funktioner
 • Kontroll av omgivningsvillkor, skador, justeringar och smuts på SICK-produkten
 • Prestandakontroll
 • Funktions- och kommunikationstester
Produktfamilj Underhåll
Kontroll, upprätthållande och återskapande av bestämda funktioner
 • Kontroll av omgivningsvillkor, skador, justeringar och smuts på SICK-produkten
 • Återskapande av bestämda funktioner
 • Kontrollera och anpassa applikationsspecifika parametrar
 • Arkivering av parametrar, överlämnandetest och överlämnande till medarbetare
Visshet om den beställda produktkvaliteten och funktionen
 • Kontroll av beställda produkter beträffande fullständighet, kvalitet och funktion
 • Genomförande av test på respektive SICK-produktionsanläggning
 • Inblick i produktionen av jämförbara produkter
 • Godkännande- och testprotokoll
Produktfamilj Kalibrering
Suverän processäkerhet tack vare kalibrering
 • Funktionskontroll av utbildad personal
 • Kalibrering
 • Utvärdering av mätvärdesavvikelser
 • Verifiering vid labbförhållanden
 • Dokumentation i form av kalibreringsprotokoll
Produktfamilj Inspektion
Vår årtiondelånga erfarenhet som skydd för dina medarbetare
 • Garantera en korrekt installation av de optiska skyddsanordningarna enligt specifikationen
 • Kontrollera skyddsanordningarnas funktion med avseende på användningen av maskinen
 • Upprätta en inspektionsrapport och dela ut ett kontrollmärke
Individuell, komplett säkerhetsinspektion
 • Kontrollera ev. risker på en maskin
 • Kontrollera de tekniska skyddsanordningarna med avseende på rätt mått, installation och funktionssätt
 • Kontrollera de elektriska, pneumatiska, hydrauliska och säkerhetsrelevanta styråtgärderna med avseende på funktion och funktionssätt
 • Upprätta en inspektionsrapport
Produktfamilj Stopptidsmätning
Bestämning och kontroll av säkerhetsavståndet
 • Genomföra en stopptidsmätning
 • Beräkna det nödvändiga säkerhetsavståndet mellan riskområdet och det ej fysiska skyddet enligt EN ISO 13855
 • Upprätta ett protokoll över mätresultatet
Orsaksanalys av olycksfall och tillbud
 • Undersöka olycksfallets eller tillbudets förlopp
 • Identifiera olycksfallets orsak
 • Rekommenderar åtgärder för att förhindra ytterligare tillbud eller olycksfall
Kontroll som skydd mot elektriska risker
 • Garantera en felfri funktion på skyddsledarsystemet enligt föreskrifterna i IEC 60204-1
 • Bestämma övergångsmotstånd och läckströmmar
 • Tillhandahålla ett testprotokoll som även beskriver ev. brister
 • Upprätta en testrapport
Produktfamilj Repeatability Test
Kontroll av repeteringsprecision under laboratorieförhållanden
 • Kontroll av linearitet och systematisk nollpunktsavvikelse under laboratorieförhållanden
 • Kundspecifika testgaskoncentrationer och mätområden
 • Mättider upp till 72 timmar
 • Utfärdande av ett testprotokoll efter godkänt test
 • Genomförande av test på respektive SICK-produktionsanläggning

Träffar 1 - 10 av 10

Upp