Kontakt
Feedback

Smart Services
Predictive Maintenance

Förutse maskinbortfall med smart analys

Din fördel

  • Undvik oplanerade maskinbortfall och påföljande stillestånd
  • Ger mycket bra planering av underhållstider och serviceinsatser
  • Ökar produktivitet och maskinkapacitet tack vare bättre maskinkännedom med utökad dataanalys
  • Minskar bortfalls- och servicekostnaderna avsevärt eftersom operatörerna kan ingripa tidigt och riktat i maskin- och anläggningsprocesserna
  • Sänker kostnaderna för reservdelsbestånd och -hantering eftersom enhetskomponenternas bortfallssannolikhet går att förutsäga

Översikt

Förutse maskinbortfall med smart analys

Predictive Maintenance från SICK ger tidig upptäckt av störningar och bortfall på maskiner och anläggningar så att de går att förebygga proaktivt. Det sker baserat på aktuell och redan analyserad data mha. smarta algoritmer och logikfunktioner som förutser tillståndsutvecklingen på sensorer, maskiner och anläggningar. På så vis ger Predictive Maintenance reglerade driftförlopp. Ingrepp i pågående maskin- och anläggningsprocesser krävs bara vid fel. Fasta underhållstider hör till historien, nu kräver bara skadade eller bristfälliga enhetskomponenter byte. Det sparar kostnader och förbättrar driftförloppen.

I korthet
  • Specifik förutsägelse om sannolikheten för att definierade händelser inträffar
  • Förutsägande algoritmer som jämför aktuell och historisk data
  • Meddelanden om flaggade maskin- och anläggningshändelser på olika slutenheter
  • Integrering av sensor-, maskin- och periferidata

 

Säkerhetstjänster från SICK: säker rådgivning, design och nyckelfärdiga lösningar

Returer och reparationer

Här får du viktig information om våra returbestämmelser och hur du gör vid en eventuell reparation.

Returbestämmelser

Reparationer

Downloads

Upp