Kontakt
Feedback

Porträtt av SICK AG

I korthet

Företaget grundades 1946 och representeras av över 50 dotterbolag och delägda bolag samt av ett flertal agenturer jorden runt. Under bokföringsåret 2018 sysselsatte SICK mer än 10000 medarbetare över hela världen och uppnådde en koncernomsättning på knappt under 1,6 miljarder euro.

Den perfekta basen för din automation: Sensorer från SICK

SICK hör till de ledande tillverkarna av sensorer inom områden som spänner från tillverkningsautomation via logistikautomation till processautomation. Som teknik- och marknadsledande företag är SICK, med sina sensorer och applikationslösningar för industriella användningar, den perfekta basen för säker och effektiv styrning av processer, till skydd för människor mot olyckor och för att undvika att skada miljön.

philosophie
Vad som sporrar oss

Innovationskraft och flexibilitet är en del av vår identitet. Våra förebilder sätter ramarna för vårt handlande. De återspeglar våra värderingar, idéer och visioner. Tillsammans med principerna för ledning och samarbete utgör de en förpliktande, globalt gällande, handlingsram för såväl medarbetare som företagsledning. Dessutom är vår uppförandekod vår ledstjärna vid våra affärskontakter och således vårt riktmärke för ett korrekt uppträdande i affärslivets vardag.


Vår filosofi
Forskning & utveckling

Kontinuerliga investeringar i forskning och utveckling är nödvändigt för att befästa en ledande ställning inom ett område där konkurrensen är hård. Lösningarna från SICK, vare sig det är fråga om produkter, system eller tjänster, har framför allt ett mål: de ska förenkla livet för kunderna genom att hjälpa dem att reda ut komplicerade problem. Genom att göra detta skapar de en konkurrensfördel åt sina kunder – till exempel genom högre produktivitet eller genom att spara resurser.


Forskning & utveckling
70 YEARS OF INNOVATION IN 612 SECONDS
Upp