Nytt område: SICK sänker processkostnaderna för en av världens största gödningstillverkare

2018-okt-07

Världens befolkning växer, men knappast den odlingsbara ytan. Därför används stora mängder gödningsmedel över hela världen för att öka skördarna. Men tillverkningen är energiintensiv och kräver mycket övervakning. En av världens största gödningstillverkare väljer gas- och stoftmätteknik från SICK. I valet övertygade SICK med processgasanalysatorn MCS300P, in-situ-gasanalysatorerna i GM-serien, DUSTHUNTER-stoftmätarna samt omfattande tjänster från ett ställe. Totalt installeras över 100 analysatorer i de aktuella anläggningarna. En särskild lösning som SICK utvecklade var en självrengörande in-situ-mätsond för tillförlitlig gasmätning vid vått stoft.

 

 

Kunden är en internationellt ledande tillverkare av fosforsyra, olika fosforgödningsmedel, specialgödning och fodertillsatser. Fosfat är ett av de viktigaste näringsämnena för växter och en av huvudbeståndsdelarna i de flesta gödningsmedel. Den utvinns huvudsakligen ur fosfatmalm som omvandlas till fosforsyra med hjälp av svavelsyra. Denna förädlas sedan till fosfatgödning med hjälp av ammoniak. Kunden förfogar över egna fosfattillgångar och tillverkar vissa processmedier själv, som t.ex. svavelsyra.

Men mättekniken som använts hittills kunde inte alltid leva upp till förväntningarna. När nya produktionslinjer tillkom och lokala bestämmelser krävde ytterligare mätningar, letade den delvis koncernegna anläggningsplaneraren (EPC) efter en ny leverantör. Konkret handlade det om övervakning av gas- och stoftemissioner från upparbetningen av fosfatmalmen och produktionen av svavelsyra och fosforsyra. En annan uppgift var processövervakningen av tillverkningen av mono- och diammoniumfosfat (MAP/DAP). Specifikationerna var högre anläggningssäkerhet, färre bortfall, lägre driftkostnader och produktionsdata i realtid. Uppdraget genomfördes som tre delprojekt.

 

De flesta uppgifterna kunde utan vidare lösas med beprövade produkter från SICK. Vid upparbetningen av fosfatmalm måste komponenterna SO2, NOx, CO och CO2 samt stofthalten vid rotationsugnens utlopp övervakas. Här gällde det att säkerställa tillförlitlig och noggrann mätning även vid mycket fina partiklar. Här användes in-situ-gasanalysatorerna GM32 för SO2 och NOx, GM35 för CO och CO2 samt DUSTHUNTER SP100. Den valda lösningen utmärker sig inte minst genom en tillförlitlig och robust in-situ-mätteknik med sitt mycket fördelaktiga förhållande pris/prestanda.

 

Vid svavelsyraproduktionen måste SO2- och O2-emissionerna övervakas i skorstenen. Här var flerkomponents-analyssystemet MCS300P HW det bästa valet, eftersom det kräver betydligt mindre underhåll på grund av sin värmeextraktiva mätteknik och eftersom man slipper mödosam provberedning.

 

Eftersom fosfatmalm innehåller fluorid, frigörs HF vid fosforsyraframställning vilket tvättas ut i våtskrubbern. För att kontrollera skrubbern måste HF övervakas i skorstenen. Detta löstes med laser-gasanalysatorn GM700, som har beprövats vid mätning av aggressiva och korrosiva HF.

 

 

 

Även vid framställning av mono- och diammoniumfosfat (MAP/DAP) ur fosforsyra och ammoniak måste låga halter av NH3 mätas för att kontrollera skrubberns effektivitet. Dessutom måste HF-emissionerna övervakas i skorstenen eftersom det ger information om fluoridhalten och därmed kvaliteten på den färdiga gödningen. Till sist gällde det att samtidigt mäta stoftemissionerna.

 

Dessa uppgifter visade sig vara mycket krävande eftersom de fuktiga, aggressiva och stofthaltiga processmedierna försvårade kontinuerliga mätningar betydligt. Här valde man in-situ-gasanalysatorn GM700 i kombination med den extraktiva stoftmätaren FWE200. SICK utvecklade en egen mätsond för GM700, som rengör sig själv med jämna mellanrum. Lösningen klarar den kraftiga saltbildningen i skorstenen utan problem och sänker de tidigare underhållskostnaderna betydligt. Ammoniaköverskottet i processen kan också minskas betydligt på grund av den kontinuerliga övervakningen. Det sista steget vara att installera åtta stoftmätare FWE200 på en av anläggningarna. På en annan anläggning har man redan förberett installationen av flera enheter.

 

 

Mer information:

Energi. Effektivitet. Transparens: uppnå mer med SICK

 

 

Ytterligare bidrag:

 

Mer gas för energiomställningen

Sydafrikansk naturgasproducent använder gasmätare från SICK

Ultraljudsflödesmätning för ånga: smart val