”Digital first” skapar inget mervärde i sig

2021-jul-23

Fabian Schmidt, Head of Digital Manufacturing på SICK, förklarar hur han anser att ”Growth Mindset”, meningsfull digitalisering och implementerat värdeskapande hänger ihop.

SICK Blog Digital First Image
SICK Blog Digital First Image

Mindset som drivkraft eller broms? För Fabian Schmidt är detta en fråga om (företags)kultur. Han skiljer mellan ett ”fixed mindset”, som innebär ett låsa fast sig vid ett tankesätt, och ”growth mindset”, som gör det möjligt att välja nya riktningar, att våga sig in på nya områden. ”Det innebär även att positiva exempel i det vardagliga arbetet har mycket större effekt än ett uttalande uppifrån och ner. De som ändrar sin inställning gör det först om de förstår varför förändringen är användbar eller nödvändig. Det här tankesättet är även klokt när det gäller digital omvandling: Vad kan jag göra i dag för att göra saker och ting bättre i framtiden?”, säger Head of Digital Manufacturing på SICK.

Digital Manufacturing Team på SICK: digitala
lösningar för Intelligent Supply Network

Schmidt anser också att hans uppgift i teamet är att vara en förebild för ett så kallat ”Growth Mindset”. I början av 2021 grundades Digital Manufacturing-teamet, som han leder tillsammans med Thomas Adolph, på SICK. För honom är det viktigaste att ha en enhetlig vision: ”Som team måste vi veta vart vi vill gå. Vi utgår från visionen för våra konkreta uppgifter. Om visionen är abstrakt eller om den övergripande uppgiften inte kan kopplas till konkreta åtgärder är det svårt att arbeta mot den. Vårt centrala mål är den digitala omvandlingen av vårt Intelligent Supply Network. Detta omfattar alla delar av produktionsprocessen: från att skaffa av råvaror till produktion och leverans. Som team fokuserar vi på tillverkningen. Där vi vill driva digitaliseringen. Vi börjar alltid med frågan ”Vad är vårt värdeskapande?”. Vårt uppdrag är att hitta digitala lösningar för Intelligent Supply Network och skapa en konkurrensfördel.”

SICK Blog Digital First Image
SICK Blog Digital First Image

Digitalisering i produktionen

För honom är det centrala ordet ”digitalisering” inte en orealistisk framtidsdröm, utan en konkret och oumbärlig del av vardagen, så länge det finns tydliga fördelar. ”Framtiden är diffus men man måste börja någonstans. Därför måste vi göra digitaliseringen så konkret som möjligt för oss. Våra anställda brukade få sin information i en arbetsbok. De var tvungna att bläddra igenom flera sidor för att hitta information om det aktuella arbetssteget. I dag finns informationen digitalt. På så sätt slipper man bläddra genom sidorna. Men är det i sig ett mervärde? Mervärde skapas först när jag kopplar informationen till det arbetssteg som ska utföras, till exempel när jag skapar ett anpassat informationsflöde som sparar tid. Kanske kommer de anställda i framtiden också att bära smarta glasögon som projicerar instruktionerna direkt i arbetsmiljön? Eller så kommer deras roll att förändras helt. Kanske kommer de att övervaka maskinerna i stället för att själva utföra arbetsmomenten?”

Bemästra komplexiteten med rätt information

Fabian Schmidt ser två saker som kommer att påverka arbetslivet i framtiden. Automatisering och digitalisering kommer båda att medföra att arbetsmoment som en människa utför idag försvinner. ”Båda faktorerna leder dock samtidigt till ökad komplexitet i produktionsmiljön: Det finns mer programvara och fler maskiner. Men denna komplexitet måste på något sätt bli hanterbar. Därför tror jag inte att människan kommer att försvinna från fabriken. Människor, mänsklig intelligens och kreativitet går inte att ersätta under överskådlig tid. Människan är centrum för helheten. Men det är ännu viktigare att man får rätt information för att kunna hantera denna komplexitet. Än så länge kan jag inte se att en så kallad superintelligens som är likvärdig med människan har skapats – men åsikterna går isär om detta.”

Digitalisering med ögonmått

Schmidt tror inte heller på generella uttalanden som ”digital first”: ”Den viktigaste frågan är: Vad vill du uppnå? Vilka fördelar vill du skapa? Det renodlat teknikdrivna sättet som jag ofta har observerat under de senaste åren leder oss inte vidare. Att använda en teknik bara för att den finns är inte rimligt. Bara för att det finns maskininlärning betyder det inte att det är den bästa lösningen för just mitt projekt. Kanske finns det en enklare och billigare procedur som passar mycket bättre. Om jag bestämmer mig för en digital lösning från början begränsar det mig vad gäller potentiella lösningar.”

SICK Blog Digital First Image
SICK Blog Digital First Image

Men hur avgör man så snabbt som vilken lösning som är den rätta? För att besvara denna nyckelfråga förlitar sig Schmidt och hans team på en kombination av flexibelt arbete och Minimum Viable Product (MVP), en första, lågfunktionell prototyp av lösningen eller produkten. ”Om jag vill lansera en förbättring bör jag vara säker på att det faktiskt är en förbättring. Därför måste jag testa min idé så tidigt som möjligt.” Tvärvetenskapliga team och ett flexibelt arbetssätt, där olika fackkunskaper möts i ett tidigt skede kan vara till hjälp. ”På Digital Manufacturing har vi skapat ett tvärvetenskapligt team. Produktionsplanerare och programvaruutvecklare tänker på samma problem men kommer alltid fram till olika resultat. Det går snabbare och är mer innovativt eftersom de ser på problemet ur olika perspektiv.”

Ämnesövergripande samarbete: ”Den ena bör förstå vad den andre gör”

Lösningar som uppstår genom samarbete mellan flexibla team är ofta Minimum Viable Products. För Fabian Schmidt är detta det bästa möjligheten för att snabbt kontrollera om en lösning även skapar värde i verkligheten: ”Det här är den minsta möjliga lösningen som vi kan ta med oss till användaren. Det är ännu inte en hundraprocentig lösning. Men med tät feedback märker vi snabbt om vi är på rätt spår med en idé.” Fabian Schmidt jämför också MVP-strategin i ett internt sammanhang med digitaliseringen av tillverkningen: ”När vi talar om att digitalisera själva tillverkningen är det viktigt att kontrollera varje digital förändring direkt med de kollegor vars arbete ska underlättas. De är trots allt experterna. Det är bara om vi gör detta väldigt bra som vi kan få en konkurrensfördel. Naturligtvis vill alla förbättra sina interna processer. Inom Digital Manufacturing har vi fokuserat på att arbeta på ett tvärfunktionellt sätt. Alla ska förstå vad de andra gör. Det är det enda sättet för att skapa digitalt mervärde i verkligheten.”