Produktportfölj

Visa alla Dölj alla

Analysatorlösningar

Analyslösningarna från SICK har framtidsorienterade koncept för mätuppgifter inom emissions- och processmättekniken. Typiska användningsområden är emissions- och processmätningar i kraftverk, avfallsförbränningsanläggningar, cementfabriker och inom den kemiska industrin.

Visa alla Dölj alla

Array-sensorer

Array-sensorer arbetar enligt avkänningsprincipen. Den identifierar de allra minsta kanterna utifrån gråskaleskillnader i det synliga området. Positionering av t.ex. en pappersbana med hjälp av bankanten eller en kontrastlinje är bara en av många applikationer. Likaså kan bredd, diameter och mellanrum detekteras. I reflektordrift identifierar array-sensorerna även transparenta material.

Automationsljusridå

Tvådimensionell övervakning eller räkning är några av huvuduppgifterna inom automationsområdet. Automationsljusridåerna från SICK används i en mängd lösningar: Detektering av objekt, människor och fordon, närvaro- och överhängskontroll. Uppgifterna är av så många olika slag att ingen ljusridå är universiell för alla olika applikationer. Med automationsljusridåerna erbjuder SICK ett omfattande val av övervakningshöjder, husstorlekar, räckvidder och upplösningar och förenklar därigenom integrationen.

Avståndssensorer

En av de viktigaste uppgifterna inom den industriella tillverkningen är avståndsmätningen. Tillämpningarna här är dock så mångfaldiga att ingen sensor kan användas universellt för alla uppgifter. SICK har ett brett produktutbud för avståndsmätning för många olika mätuppgifter. Som funktionsprincip för avståndsmätning används optoelektronik och ultraljudssensorer.

Visa alla Dölj alla

Beröringsfria rörelsesensorer

Beröringsfria rörelsesensorer registrerar rörelser direkt från objektsytor. Inga mätelement eller skalor krävs för registreringen. Objektytorna blir rena och oskadda och objekten slits inte.

Rörelsen kan gå i vilken riktning som helst, linjärt eller roterande. Dessutom är registreringen oberoende av om det är objektet eller sensorn som rör sig.

Condition Monitoring-sensorer

Condition Monitoring-sensorer från SICK möjliggör intelligent tillståndsövervakning. De fastställer relevanta fysiska storheter för felkritiska processer och applikationer. Dessa sensordata utgör grunden för analyser som möjliggör tillståndsberoende underhåll. Utöver färre oplanerade stillestånd kan man förlänga livslängden på komponenterna och sänka kostnaderna.

Cylindersensorer

Innovativa cylindersensorer från SICK. Egenskaper som enkel hantering, möjlighet till en analog utgång, optimala kopplingsegenskaper, lämplighet till användning inom livsmedels- och dryckesindustrin, stöd för senaste IO-Link-teknik och universella monteringsmöjligheter, tillsammans med vårt omfattande utbud av adaptrar, talar sitt tydliga språk: Cylindersensorer från SICK är utrustade för alla slags användningsställen och användningsförhållanden.

Fiberoptiska förstärkare och ljusledare

När installationsutrymmet är begränsat eller om minimala objekt ska detekteras är fiberförstärkare den idealiska lösningen för detektering av objekt. Om det dessutom tillkommer ytterligare krav, t.ex. beträffande räckvidd, temperaturhärdighet, materialbeständighet eller ett flexibelt montage, en intelligent kombination av sensor och ljusledare kan då vara den perfekta lösningen. Ett stort urval ljusledare med applikationsspecifika optikhuvuden säkerställer att alla behov kan uppfyllas.

Visa alla Dölj alla

Flödesmätteknik

Flödesmätteknik används i nästan alla branscher. SICK antar de många utmaningarna och erbjuder en omfattande produktportfölj med innovativa sensorer. Oavsett om det gäller mätare för debiteringsändamål eller mätenheter för övervakning och styrning: flödesmätteknik från SICK baseras på den modernaste tekniken och arbetar alltid tillförlitligt och säkert − även under tuffa process- och omgivningsvillkor.

Fotoceller och ljusbommar

Sensor Intelligence – med användning av senaste SIRIC®- och LED-tekniker ger dessa sensorer högsta funktionssäkerhet oavsett eventuell störningspåverkan. Kompletterande sensorinformation kan användas för att förenkla moderna produktionsprocesser.

Det omfångsrika optiska sensorprogrammet löser effektivt och rationellt många applikationer inom automatiseringsområdet runt om i världen.

Färggivare

Färggivare registrerar objektfärgerna. Givarna emitterar ljus på hela den synliga ytan på de objekt som ska testas, beräknar färgvärdesandelar utgående från det reflekterade ljuset och jämför detta med tidigare sparade referensfärgvärden.

Gaffelgivare

Gaffelgivare från SICK förenar sändare och mottagare i ett hus och kan därför snabbt justeras. Tack vare den exakt fokuserade ljusstrålen och den höga detekteringsnoggrannheten identifieras sensorerna även mycket små ljusdämpningsskillnader. Många olika gaffelstorlekar, enkel montering och mycket hög okänslighet mot störande omgivningsljus är några av de många fördelarna hos gaffelgivarna.

Visa alla Dölj alla

Glans-sensor

Glansmätaren Glare detekterar och urskiljer glansnivåer på plana ytor. Den åstadkommer en maximal balans mellan tillförlitlighet och kostnadseffektivitet. Glans på objektsytor har hittills betraktats som en störfaktor och har varit en svårt att lösa för teknikerna. Numera är glansegenskaper ett åtskillnadskriterium för processstyrning – oavsett färg, transparens eller mönster. Inga fler rynkade pannor över olösliga tekniska problem. Utrustad med intelligent Delta-S-Teknologi är Glare ytterligare en milstolpe inom den kundorienterade utvecklingen av sensorer. Återigen har SICK bekräftat sin ledande ställning inom området optoelektroniska sensorer för detektering av ett brett spektrum av objekt.

Induktiva givare

Miljontals induktiva givare används inom så gott som alla branscher. De detekterar beröringsfritt metallföremål och utmärker sig av en lång livslängd och extrem robusthet. Sensorerna från SICK är utrustade med senaste ASIC-teknik och erbjuder högsta precision och tillförlitlighet. Vare sig det är fråga om cylinder- eller kvadratiska standardsensorer med enkel, dubbel eller tredubbel räckvidd,eller speciella sensorer för explosiva områden eller tuffa miljöer – SICK har alltid en lösning som motsvarar dina krav. Våra sensorer är intelligenta och tillförlitliga lösningar på branschspecifika och individuella automatiseringsuppgifter.

Visa alla Dölj alla

Integreringsprodukter

Integreringsprodukter från SICK ger enkel anslutning och nätverk (via kabel eller optik) med olika sensorer på fältnivå och överföring av sensordata till molnet. Data är direkt tillgänglig enligt Industri 4.0 eller redan förbearbetade för att kunna hantera överordnade processer som t.ex. förebyggande underhåll, track and trace eller kvalitetskontroll.

Kamerabaserade kodläsare

Kamerabaserade kodläsare kombinerar prestanda och flexibilitet. I krävande applikationer läser de en mängd olika kodtyper som 1D- eller 2D-koder, DPM-koder och miniatyrkoder. Kamerorna identifierar även färgade och skadade koder – oberoende av märkningsmetod och yta. Detta säkerställer mycket bra läshastigheter, även vid höga hastigheter och med växlande rotationsläge för koden.

Visa alla Dölj alla

Kapacitiva och magnetiska givare

Induktiva givare detekterar beröringsfritt objekt och medier av de mest skilda slag. Sensorerna från SICK är perfekt avpassade för industriella applikationer och dess krav. Detta yttrar sig genom en hög livslängd, utomordentlig robusthet, högsta precision och tillförlitlighet. I fråga om tekniker finns kapacitiva och magnetiska givare tillgängliga i programmet. SICK har intelligenta och tillförlitliga lösningar på branschspecifika och individuella automatiseringsuppgifter.

Kontrastgivare

Kontrastgivare används huvudsakligen inom förpacknings-/tryckmaskiner för detektering av tryckmärken av olika slag. Kontrastgivarna KT frän SICK registrerar mycket svaga kontraster i mycket höga hastigheter, t.ex. tryckmärken på folier eller förpackningar. Kontrastgivarna KT detekterar mindre skillnader i gråskalan mellan markeringar och bakgrund på matta, blanka eller transparenta ytor, även vid mycket höga hastigheter. SICK har ett stort urval av modeller med olika metoder för kontrastupplösning, och även olika typer av teach-in-förfaranden.

LiDAR-sensorer

SICK erbjuder många olika sensorer som känner av, lokaliserar och spårar objekt med hjälp av ljuslöptidsmätning. 2D- och 3D-LiDAR-sensorer från SICK används för vitt skilda inomhus- och utomhustillämpningar, även under extrema väderförhållanden. De används till automatisk fordonsnavigation, exakt platsfastställning och tillförlitligt kollisionsundvikande i t.ex. hamnar, logistikcentrum och fabriker. De är precisionslaserscannrar som automatiserar de processer så som kommissionering, lastning/avlastning av pallar och hjälper till att navigera gaffeltruckar, kranar eller tunga jordbruks-, skogsbruks- och gruvmaskiner. Dessutom används de för säkerhetstillämpningar i byggnader och på flygplatser för att detektera obehörig åtkomst eller för att räkna personer som går in i eller lämnar ett område. Tack vare LiDAR-sensorer SICK kan maskiner och fordon upptäcka hinder och reagera därefter.

Linjär pulsgivare

Linjära absolutgivare registrerar linjära rörelser som absolut positionsvärde beröringsfritt. För de slitage- och underhållsfria pulsgivarna behövs ingen referenskörning. Olika utföranden med hög upplösning och robust konstruktion möjliggör en användning i många olika applikationer och branscher.

Ljusbommar

Ljusbommar utgör ett säkert åtkomstskydd för stora områden. Deras standardiserade och kompakta hus möjliggör en enkel och snabb idrifttagning. Dessutom är diagnos enkel. Den säkra människa-material-separationen stöder materialflödet, vilket förbygger stillestånd och gör processen smidig – även vid svåra omgivningsvillkor.

Visa alla Dölj alla

Luminiscensgivare

Luminiscensgivare detekterar synliga och osynliga markeringar, som illumineras i UV-ljus. Fluorescerande material och markeringar detekteras tillförlitligt oberoende av mönster, färger eller ytbeskaffenhet på alla tänkbara material . Luminiscensgivare sänder ut UV-ljus med en våglängd på ca 375 nm. Fluorescerande ämnen omvandlar UV-ljus till långvågigt synligt ljus. Det tillbakastrålade ljuset tas emot och analyseras av luminiscensgivaren.

Mobila handhållna streckkodsläsare

De mobila handhållna streckkodsläsarna från SICK erbjuder snabb och flexibel datainsamling utan tidskrävande läsning eller manuell registrering. Med handhållna streckkodsläsare som fristående lösning eller integrerade i sofistikerade lösningar för automatisk identifiering görs registreringen på några sekunder – läsfel är nästintill uteslutna. Medarbetarna avlastas, processer skyndas på och felkällor elimineras.

Motor-feedback-system

Tidigare behövdes tre sensorer för kommutering samt positions- och varvtalsmätning, idag tillhandahåller SICK motor-feedback-system allt i en och samma enhet. Ett enhetligt mekaniskt gränssnitt möjliggör hög flexibilitet. Det sätter också standarden för elektriska gränssnitt som HIPERFACE® och HIPERFACE DSL® och uppfyller viktiga krav på t.ex. temperaturtålighet, hög upplösning och multiturn-utförande. Motor-feedback-system som certifierats enligt SIL2 tillåter implementering av maskindirektivet enligt EN ISO 13849.

Nivåsensorer

Antingen det är för kontinuerlig nivåmätning eller för mätning av gränsstatusvärden eller en kombination av båda – hos SICK finner du ett brett spektrum av lösningar för processtyrning, lagerhållning och avspärrning. Beroende på monteringssituation, egenskaper hos vätskor eller fasta ämnen och omgivningsförhållanden erbjuder SICK optimala sensorer vars enda mål är att underlätta effektiva processer. SICK utnyttjar hela sin kompetens för att erbjuda en heltäckande teknologiportfölj.

Visa alla Dölj alla

Pulsgivare

Avstånd, läge, vinkel – när det är fråga om exakt positionsbestämning vid industriautomation är den lämpliga lösningen en pulsgivare. Detta gäller också för mätning av rotationer och varvtal, hastighet och acceleration. Högupplösande optiska och mycket robusta pulsgivare kompletterar varandra perfekt och tillåter exakta mätningar i varje tänkbar applikation. Roterande pulsgivare finns som inkrementella pulsgivare och absolutgivare. Dragvajergivare och linjära absolutgivare finns tillgängliga inom den linjära mättekniken.

Radarsensorer

Vilka fördelar har radar jämfört med andra sensortekniker? Den avgörande punkten är att den är robust: Radarsensorer kan detektera alla objekt inom sitt detekteringsområde, även under extrema omgivningsvillkor, och utvärdera eller ange objektens hastighet. Av denna anledning återfinns radarsensorer från SICK-utbudet framför allt i hamnar eller i gruvdrift där de hjälper till att undvika kollisioner genom att upptäcka objekt även i dåligt väder och när det är mycket smutsigt. De används för kollisionsundvikande och avståndsmätning i stora och mobila system som portalkranar och lastbryggor i hamnar samt i bommarna på grävmaskiner inom gruvdrift och i dumprar.

RFID

RFID-teknologin möjliggör tillförlitlig, radiobaserad identifiering utan visuell kontakt. Även under tuffa omgivningsvillkor kan dussintals transpondrar läsas och skrivas samtidigt – med UHF-enheter från ett avstånd på upp till 10 m. Detta gör RFID-läs-/skrivenheter till en perfekt lösning där processrelevant data behöver samlas in sömlöst och bekvämt.

Safe Motion Monitoring and Control

Safe Motion Monitoring and Control står för säker övervakning av maskinrörelser. Många certifierade drivsäkerhetsfunktioner optimerar samspelet mellan människa och maskin. Mobila och stationära maskiner övervakas vad gäller riktning, hastighet och position. Detta ger kontinuerliga processer och minskar maskinstillestånd.

SICK AppSpace

Eco-systemet SICK AppSpace erbjuder frihet och flexibilitet och omsätter kundspecifika krav med skräddarsydda appar. Detta ger helt nya och anpassade lösningar inom industriautomationen. Programmeringsbara enheter bildar maskinvaran. Programmeringsverktygen SICK AppStudio och SICK AppManager används för utveckling och administration av sensorappar. SICK AppSpace Developers Club erbjuder support och underlättar nätverken mellan utvecklarna.

SICK IntegrationSpace

SICK IntegrationSpace® är varumärket för Digital Solutions från SICK och tillhandahåller både Digital Services (SaaS) och programvara. Med er affärskompetens och vårt industriella och digitala kunnande. Tillsammans ökar vi er effektivitet.

Kombinera de modulärt uppbyggda produkterna till er egen skräddarsydda helhetslösning (Digital Solution).

Stationära streckkodsläsare

Stationära streckkodsläsare är förstahandsvalet när 1D-koder ska identifieras i högt tempo, på varierande avstånd och under svåra ljus- eller omgivningsvillkor. Lasertekniken läser även koder med låg kontrast och som är smutsiga kostnadseffektivt och tillförlitligt. En kompakt streckkodläsare för många applikationer, som dessutom kan integreras enkelt och flexibelt.

Stoftmätare

SICK sätter nya standarder inom stoftmättekniken: robusta och nästan underhållsfria mätare för registrering och övervakning av dammkoncentrationen. Alla stoftmätare kan lätt integreras i befintliga applikationer – med enkel installation och idrifttagning samt komfortabel hantering.

Visa alla Dölj alla

Systemlösningar

För att förverkliga våra systemlösningar för tillverknings-, logistik- och processautomation använder vi tekniskt avancerade komponenter. Vårt utbud av tjänster omfattar allt från idé och rådgivning till implementering och kundservice på site.

Den höga kvaliteten på våra komponenter och engagemang och kompetens hos våra medarbetare validerar det centrala begreppet bakom SICK: Enastående lösningar för krävande arbetsuppgifter.

Säker laserscanner

Säkra laserscanners från SICK kombinerar kompetens och erfarenhet med maximala prestanda. Mobil eller stationär områdessäkring eller åtkomstövervakning, inomhus eller utomhus – vårt omfattande produktsortiment har kostnadseffektiva paket för varje behov. De kompakta enheterna känner av omgivningen och mäter avstånden enligt principen för ljustidsmätning. Den integrerade vridspegeln ger tvådimensionell övervakning av fritt definierade skyddsområden.

Säker seriekoppling

Den säkra serieanslutningen gör det möjligt att ansluta upp till 32 säkerhetssensorer upp till prestandanivå e. Du kan koppla ihop säkerhetsbrytare och säkerhetssensorer med OSSD-utgångar i en mix, oavsett tillverkare. Utvalda, detaljerade diagnostiska funktioner är också tillgängliga för varje sensor eller omkopplare.

Säkerhetsbrytare

Säkerhetsbrytare är ett måste där säkerhet för människa och maskin krävs. De används för att säkra öppningsbara skydd, positionsregistrering av farliga rörelser och säker stoppfunktion. Portföljen delas upp i elektromekaniska och beröringslösa säkerhetsbrytare, säkra låsfunktioner samt säkerhetskommandoinstrument.

SICK erbjuder idealiska komplettlösningar i kombination med säkra styrningslösningar.

Säkerhetsrelä

Med säkerhetsreläer och den omfattande portföljen av säkerhetssensorer från SICK kan du implementera säkerhetsfunktioner upp till PL e. Spara kostnader och tid genom enkel integrering i styrskåpet, enkel parametrering och korta svarstider. Hitta rätt säkerhetsrelä för dina tillämpningar.

Säkerhetssystem

Säkerhetssystem från SICK kombinerar personsäkerhet och produktivitet. De består av programvara och hårdvara som är särskilt anpassade till olika användningsområden och kan enkelt integreras i system med hjälp av tillhörande dokumentation. Säkerhetssystem kan utformas för att lösa exempelvis följande tillämpningar: robotik, automatiserade materialflöden, AGV:er eller AMR:er.

Säkra avståndssensorer

Säker mätning av avstånd är avgörande inom industriell tillverkning för att skydda människor och kapitalvaror. De säkra avståndssensorna från SICK möjliggör hög produktivitet. Detta säkerställs av en stor räckvidd, modern teknik och kompakta hus med litet platsbehov.

Säkra flerstråleskannrar

Säkra flerstråleskannrar från SICK kombinerar fördelarna med en säkerhetsljusridå med en säkerhetslaserskanner. Tack vare den säkra solid state-tekniken hos LiDAR-sensorerna är sändar- och mottagarenheterna kompakt integrerade i en enhet utan rörliga delar. Resultatet: innovation i en ny dimension.

Säkra kamerasystem

Säkra kamerasystem är beröringsfria skyddsanordningar som bygger på en princip med bildbearbetning.

3D-Time-of-flight-kameran safeVisionary2 ger säker tredimensionell omgivningsregistrering och exakta mätdata. Kameran öppnar dörrarna för nya möjligheter för dig att öka effektiviteten för säkerhetsarbete ytterligare.

V200 och V300 är enkla och platsbesparande alternativ för säkring av riskområden med hjälp av säkra ljusridåer.

Säkra ljusridåer

Säkerhetsljusridåer används överallt där riskzoner och riskområden måste säkras på ett säkert och lönsamt sätt. Beroende på variant, är olika maskinfunktioner integrerade eller valbara via säkra styrningslösningar. Produktprogrammet omfattar mindre och kompakta konstruktionsformer eller extremt robusta och motståndskraftiga varianter för speciella omgivningsvillkor.

Säkra radarsensorer

Säkra radarsensorer från SICK ger tillförlitlig person- och objektdetektion med mycket hög maskintillgänglighet – även i tuffa produktionsmiljöer. Gnistregn, träspån, damm, hetta, kyla eller andra störningar: SICK:s robusta radarteknik ger hög maskin- och anlägningsproduktivitet.

Säkra styrningar

Säkra styrningar från SICK ger säker produktivitet för stationära och mobila maskiner. De säkra styrningarna består av modulbaserad maskinvara och har enkel kabeldragning och idrifttagning. Den snabba projekteringen sker tack vare ett intuitivt konfigurationsprogram. Tack vare den kompakta konstruktionen och många funktioner lämpar sig enheterna för många tillämpningsområden, oavsett om områdena är enkla eller komplexa.

Temperatursensorer

Produktutbudet med inskruvnings- och instickstermometrar samt temperaturbrytare från SICK har högkvalitativa lösningar för en kontakttemperaturmätning i vätskor och gaser. Instrumenten kan anpassa optimalt till individuella krav tack vare flexibla monteringslängder samt variabla mekaniska konfigurationsmöjligheter.

Visa alla Dölj alla

Tillbehör

Det spelar ingen roll om det gäller elektrisk anslutningsteknik, reflektorer eller mekaniska fästen: SICK har ett brett tillbehörssortiment för att säkerställa tillgången på applikationslösningar. Det är perfekt anpassat till sensorerna och möjliggör att de kan integreras i anläggningarna på ett prisvärt och snabbt sätt. SICK tillhandahåller även kundspecifika lösningar och anpassningar.

Trafiksensorer

Mer säkerhet – mindre köbildning: det är trafiksamordnarnas centrala krav. Intelligenta trafiksensorer är då förutsättningen för ett modernt trafikstyrningssystem. Med högutvecklade mätare för sikt, siktvärde, vindhastighet och överhöjd har SICK lösningen för dessa uppgifter.

Tröghetsgivare

Platsinformation av objekt är oumbärligt för processautomatisering, framför allt inom krävande och mobila applikationer. SICK har ett stort utbud av tröghetsgivare just för detta ändamål, och givarna lämpar sig både för enkla, statiska applikationer och högdynamiska applikationer.

Vision

Vision-lösningar är perfekta för automatiska kontroll- och mätuppgifter. 2D- och 3D-vision-kamerorna från SICK är lämpliga för många olika applikationer, där mätning, lokalisering, kontroll och identifiering genomförs. Våra vision-produkter är dimensionerade för industrimiljöer och har utvecklats med mer än 60 års erfarenhet av industrisensorer.

Visa alla Dölj alla

Vätskesensorer

Optimerad övervakning av processparametrar är huvudprincipen för att öka effektiviteten och minska förbrukningen av värdefulla resurser. Vare sig det är tryck, temperatur, nivå, eller genomflöde – SICK erbjuder ett brett spektrum av lösningar för bestämning av processvariabler för vätskor, gaser och bulkmaterial och för att skydda mot överfyllning och tomdrift. SICK:s lägger ner omsorg på robusta sensorsystem, som möjliggör exakt, universell registrering, oberoende av omgivningsförhållanden.