Emissionsövervakning

I skorstenen mäts de skadliga ämnena HCl, HF, CO, NOx(NO och NO2), SO2, NH3, Ctot, damm samt referensvärdena gashastighet, tryck, temperatur, O2 och H2O kontinuerligt. I vissa länder, t.ex. Tyskland, krävs även en kontinuerlig mätning av den totala kvicksilverhalten. Mätvärdena överförs till en mätvärdesdator för fortsatt bearbetning och överföring till myndigheterna. Mätningen måste ske enligt motsvarande föreskrifter, t.ex. EU-direktivet för industriemissioner, ​Industrial​ ​Emissions​ ​Directive​ (IED) 2010/75/EU, som bl.a. omfattar det tidigare direktivet WID ​Waste​ ​Incineration​ ​Directive​ 2000/76/EU, som i Tyskland ingår i 17. BImSchV (förbundsimmisionsskyddsförordningen).

Emissionsövervakning