Avfallsförbränningsanläggning (Waste-to-Energy och Biomass-to-Energy)

Till Waste-to-Energy-avfallsförbränningsanläggningar hör även förbränning av särskilt avfall, avloppsslam och sjukhusavfall. I begreppet biomassa ingår alla typer av organiska föreningar, t.ex. livsmedel och jordbruksavfall. Det innehåller även kontaminerat träavfall som kan innehålla organiska, halogenerade föreningar eller metaller.

Avfallsförbränningsanläggning (Waste-to-Energy och Biomass-to-Energy)