Warunki użytkowania

Zawartość

Zawartość prezentowanej strony internetowej i udostępniane na niej informacje są starannie dobierane i regularnie aktualizowane. Mimo to nie zawsze możliwe jest uniknięcie błędów i niekompletnych informacji . Firma SICK nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela żadnych gwarancji w związku z aktualnością, poprawnością i kompletnością informacji udostępnianych na tej stronie internetowej oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień bez wcześniejszego powiadomienia.

 

Linki

SICK nie ponosi również odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których prowadzą linki zamieszczone w prezentowanej witrynie internetowej.

 

Odpowiedzialność

Niezależnie od podstaw prawnych SICK ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wyłącznie:

  • w przypadku działania umyślnego,
  • w przypadku rażącego niedbalstwa organów lub kierownictwa firmy,
  • w przypadku zawinionego narażenia na utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenie zdrowia,
  • w przypadku wad, które firma SICK świadomie przemilczała,
  • pod warunkiem, że firma SICK udzieliła gwarancji obejmującej określoną właściwość przedmiotu dostawy,
  • pod warunkiem, że firma SICK udzieliła gwarancji na zachowanie określonej właściwości przedmiotu dostawy przez określony okres,
  • pod warunkiem, że zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny firma odpowiada za szkody na osobie i szkody na mieniu używanym w celach prywatnych.

W przypadku zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych firma SICK ponosi odpowiedzialność również w przypadku rażącego niedbalstwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach innych niż kierownicze i w przypadku lekkiego niedbalstwa, przy czym dla lekkiego niedbalstwa odpowiedzialność ta ogranicza się do szkód typowych dla określonej umowy i możliwych do przewidzenia. Istotne obowiązki umowne to obowiązki chroniące istotne z punktu widzenia umowy pozycje prawne zamawiającego, które powinny mu być zagwarantowane zgodnie z treścią i celem umowy. Za istotne uznaje się również obowiązki umowne, których spełnienie jest konieczne dla należytego wykonania umowy i których przestrzegania zamawiający zwykle oczekuje i ma prawo oczekiwać. Wszelkie dalsze roszczenia o odszkodowanie są wykluczone.

 

Prawa autorskie

Zawartość niniejszej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa do tej zawartości przysługują wyłącznie firmie SICK. Bez pisemnej zgody firmy SICK niedozwolone jest powielanie lub każde inne wykorzystanie udostępnionej zawartości i informacji, w szczególności grafik i obrazów, w ramach działalności gospodarczej.

 

YouTube Videos

We use the YouTube video platform on our websites, a service of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. We have integrated YouTube videos into our websites, which are stored on www.youtube.com and can be played directly from our websites. These are embedded in "enhanced privacy mode", which means that no information about you as a user is transferred to YouTube if you do not play the videos.

As soon as you start an embedded video on one of our websites, the embedded YouTube player connects to YouTube so that the video file can be transferred and played. This also transfers data to YouTube as the responsible party. We are not responsible for the processing of this data by YouTube and have no influence on this data transfer. By playing the YouTube videos, you agree to YouTube's terms of use and data policy. 

Terms of Use: https://www.youtube.com/t/terms
Data protection: https://policies.google.com/privacy