Kontakt
Opinia

Warunki użytkowania

Zawartość

Zawartość prezentowanej strony internetowej i udostępniane na niej informacje są starannie dobierane i regularnie aktualizowane. Mimo to nie zawsze możliwe jest uniknięcie błędów i niekompletnych informacji . Firma SICK nie ponosi odpowiedzialności i nie udziela żadnych gwarancji w związku z aktualnością, poprawnością i kompletnością informacji udostępnianych na tej stronie internetowej oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień bez wcześniejszego powiadomienia.

 

Linki

SICK nie ponosi również odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, do których prowadzą linki zamieszczone w prezentowanej witrynie internetowej.

 

Odpowiedzialność

Niezależnie od podstaw prawnych SICK ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wyłącznie:

  • w przypadku działania umyślnego,
  • w przypadku rażącego niedbalstwa organów lub kierownictwa firmy,
  • w przypadku zawinionego narażenia na utratę życia, uszkodzenie ciała i naruszenie zdrowia,
  • w przypadku wad, które firma SICK świadomie przemilczała,
  • pod warunkiem, że firma SICK udzieliła gwarancji obejmującej określoną właściwość przedmiotu dostawy,
  • pod warunkiem, że firma SICK udzieliła gwarancji na zachowanie określonej właściwości przedmiotu dostawy przez określony okres,
  • pod warunkiem, że zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny firma odpowiada za szkody na osobie i szkody na mieniu używanym w celach prywatnych.

W przypadku zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych firma SICK ponosi odpowiedzialność również w przypadku rażącego niedbalstwa pracowników zatrudnionych na stanowiskach innych niż kierownicze i w przypadku lekkiego niedbalstwa, przy czym dla lekkiego niedbalstwa odpowiedzialność ta ogranicza się do szkód typowych dla określonej umowy i możliwych do przewidzenia. Istotne obowiązki umowne to obowiązki chroniące istotne z punktu widzenia umowy pozycje prawne zamawiającego, które powinny mu być zagwarantowane zgodnie z treścią i celem umowy. Za istotne uznaje się również obowiązki umowne, których spełnienie jest konieczne dla należytego wykonania umowy i których przestrzegania zamawiający zwykle oczekuje i ma prawo oczekiwać. Wszelkie dalsze roszczenia o odszkodowanie są wykluczone.

 

Prawa autorskie

Zawartość niniejszej strony internetowej jest chroniona prawem autorskim. Wszelkie prawa do tej zawartości przysługują wyłącznie firmie SICK. Bez pisemnej zgody firmy SICK niedozwolone jest powielanie lub każde inne wykorzystanie udostępnionej zawartości i informacji, w szczególności grafik i obrazów, w ramach działalności gospodarczej.

 

TOP