Kontrolowanie emisji

Dla zrównoważonej ochrony środowiska

Ochrona środowiska wymaga dokładnej rejestracji emisji pyłów i cząstek. Ponieważ cząstki pyłu mają znaczący wpływ na ludzi i przyrodę. Jako jeden z wiodących producentów innowacyjnych pyłomierzy, firma SICK wnosi cenny wkład w ochronę środowiska.

więcej

Technika pomiaru światła rozproszonego

Niezawodna rejestracja niskich stężeń pyłów

Ta zasada pomiaru opiera się na rozproszeniu światła na cząstkach pyłu i umożliwia pomiar nawet bardzo niskich stężeń pyłu.

więcej

Technika pomiaru transmisyjnego

Zapewnia wyraźny widok nawet przy wysokim stężeniu pyłu

Pyłomierze transmisyjne promieniują całkowicie przez kanały gazowe. Pomiar opiera się na osłabieniu światła jako mierze stężenia pyłu w kanale gazowym.

więcej

Pyłomierze firmy SICK

Doskonała technika pomiarowa do Twoich zastosowań

Firma SICK pokazuje swoje mocne strony w dziedzinie pomiaru pyłu – dzięki wszechstronnemu portfolio produktów, sprawdzonym technikom pomiarowym i dziesięcioleciom doświadczenia z wieloma tysiącami instalacji pyłomierzy u klientów.

więcej
Kontrolowanie emisji
Technika pomiaru światła rozproszonego
Technika pomiaru transmisyjnego
Pyłomierze firmy SICK

Wybierz rozwiązanie

Tutaj można znaleźć odpowiednie produkty lub rodziny produktów

Filtruj według:

Wyniki

Wynik 1 - 8 z 10

Niezawodny pomiar zawartości pyłów w wilgotnych gazach
 • Od bardzo niskich do średnich stężeń pyłów
 • Pobór i zwrot gazu w jednej sondzie
 • Kontrola zanieczyszczenia
 • Automatyczna kontrola punktu zerowego i punktu odniesienia
 • Łatwa parametryzacja i wygodna obsługa – opcjonalnie za pomocą dodatkowego wyświetlacza do zdalnego sterowania
 • Zintegrowane monitorowanie systemu do wczesnego wykrywania wymaganej konserwacji
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Inteligentna technika pomiarowa. Obniżenie kosztów.
 • Autonomiczny przyrząd pomiarowy – z modułem sterującym MCU lub bez
 • Automatyczna kontrola punktu zerowego i punktu odniesienia
 • Zintegrowane zasilanie w powietrze przepłukujące jako opcjonalne wyposażenie
 • Instalacja z jednej strony kanału
 • Wytrzymała i kompaktowa konstrukcja
 • Brak ruchomych części w kanale
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Pyłomierz transmisyjny sprawdzony pod kątem przydatności, do monitorowania emisji
 • Od średnich do wysokich zawartości pyłów
 • Zintegrowany układ kontroli zanieczyszczenia
 • Automatyczna kontrola punktu zerowego i punktu odniesienia
 • Od małych do dużych odcinków pomiarowych
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Wykonanie z sondą z pomiarem światła rozproszonego do przodu
 • Instalacja z jednej strony
 • Od bardzo niskich do średnich zawartości pyłów
 • Automatyczna kontrola punktu zerowego i punktu odniesienia
 • Kontrola zanieczyszczenia
 • Dostępna sonda Hastelloy dla gazów wywołujących korozję
 • Od małych do średnich średnic kanałów
 • Wersja urządzenia do strefy zagrożonej wybuchem 2/22 lub 1/21
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Pyłomierz transmisyjny sprawdzony pod kątem przydatności, z automatyczną orientacją
 • Zintegrowany układ kontroli zanieczyszczenia zespołu nadawczo-odbiorczego i zespołu odbłyśnika
 • Automatyczny układ orientacji podzespołów optycznych
 • Automatyczna kontrola punktu zerowego i punktu odniesienia
 • Od średnich do wysokich zawartości pyłów
 • Od małych do dużych odcinków pomiarowych
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Pomiar ciągły niskich i średnich stężeń pyłów
 • Od niskich do średnich zawartości pyłów
 • Łatwa instalacja z jednej strony
 • Automatyczna kontrola punktu zerowego i punktu odniesienia
 • Od średnich do dużych średnic kanałów
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Przyrząd do pomiarów stężeń pyłów na zasadzie rozproszenia światła wstecz
 • Od niskich do średnich zawartości pyłów
 • Instalacja z jednej strony
 • Automatyczna kontrola punktu zerowego i punktu odniesienia
 • Automatyczna kompensacja promieniowania tła, nie jest więc konieczny absorber światła
 • Od średnich do dużych średnic kanałów
Porównaj teraz
Proszę wybrać
Sprawdzony przyrząd do pomiarów stężeń pyłów na zasadzie rozproszenia światła wstecz
 • Od bardzo niskich do średnich zawartości pyłów
 • Instalacja z jednej strony
 • Kontrola zanieczyszczenia
 • Automatyczna kontrola punktu zerowego i punktu odniesienia
 • Automatyczna kompensacja promieniowania tła, nie jest więc konieczny absorber światła
 • Od średnich do dużych średnic kanałów
Porównaj teraz
Proszę wybrać

Wynik 1 - 8 z 10

W skrócie

Monitorowanie cząstek stałych w emisjach i powietrzu w pomieszczeniach

Zrównoważona ochrona środowiska wymaga rejestracji i dokładnych pomiarów emisji pyłów oraz cząstek. Ponieważ cząstki pyłów, zwłaszcza z zakładów przemysłowych, mają znaczący wpływ na ludzi i przyrodę. Coraz ważniejsze staje się również monitorowanie cząstek stałych w powietrzu w pomieszczeniach. Dzięki szerokiemu portfolio produktów dla małych i dużych zakresów pomiarowych oraz średnic kanałów gazowych, firma SICK oferuje odpowiednie rozwiązania nawet do trudnych zadań pomiarowych, takich jak pomiar pyłów w gazach mokrych. Oczywiście dostępne są również urządzenia sprawdzone pod względem przydatności i urządzenia z automatycznym testowaniem punktu zerowego oraz referencji. W przypadku niektórych urządzeń opcjonalne funkcje, takie jak kontrola zanieczyszczeń lub automatyczna samoczynna regulacja, uzupełniają doskonałe właściwości pyłomierzy firmy SICK.

Pomiar pyłów

Właściwości cząstek stałych Pył to zbiorcze określenie cząstek stałych lub włóknistych. Skład pyłu może być stosunkowo jednorodny, jak w przypadku pyłu węglowego lub bardzo niejednorodny, jak w przypadku kurzu domowego. Jest to mieszanina różnych substancji: sierść, włosy, włókna, kłaczki, granulki i wiele więcej. Dlatego cząstki pyłu znacznie różnią się rozmiarem, kształtem, kolorem, materiałem, gęstością i specyficznymi właściwościami, takimi jak ścieralność lub lepkość.
Wpływ właściwości cząstek stałych na pomiar

Aby uzyskać niezawodny i dokładny pomiar stężenia pyłu i cząstek stałych, należy wziąć pod uwagę liczne warunki brzegowe, np. odpowiedni punkt pomiaru. Jest to ważne, aby uzyskać reprezentatywne wyniki. Należy również wziąć pod uwagę prędkości gazu oraz warunki przepływu. W przypadku wyboru odpowiedniej zasady pomiaru istotną rolę odgrywają właściwości cząstek, ich stężenie i wilgotność gazu. Na koniec należy również przestrzegać warunków procesowych i warunków otoczenia: czy medium pomiarowe jest korozyjne? W jakich temperaturach odbywa się pomiar? Które cząstki dominują w tym procesie? Te i inne kryteria wymagają wieloletniego doświadczenia w doborze odpowiedniej technologii pomiarowej.

Rozproszone światło i transmisja

W zależności od warunków brzegowych do rejestracji stężeń pyłu lepiej nadają się pomiary rozproszenia światła lub transmisji. W przypadku zasady pomiaru transmisji pomiar odbywa się na podstawie osłabienia wiązki świetlnej w następstwie absorpcji światła przez cząstki (1). Istnieją dwie opcje zasady pomiaru światła rozproszonego: w przypadku rozpraszania wstecznego mierzone jest światło (2) odbite przez cząstki. W przypadku rozpraszania światła do przodu jako wielkość pomiarową wykorzystuje się promieniowanie rozproszone przez załamanie (3) lub dyfrakcję (4) w kierunku do przodu (5) emitowanego światła. W swoich pyłomierzach firma SICK oferuje wszystkie te zasady pomiaru, aby móc optymalnie spełnić różne wymagania w zależności od zadania pomiarowego.

SICK ma właściwe rozwiązanie do pomiaru pyłu

Pomiar światła rozproszonego

Właściwy wybór w przypadku małych stężeń pyłu – technologia pomiaru światła rozproszonego firmy SICK

W przypadku pomiaru światła rozproszonego padające światło jest rozpraszane przez cząstki w mieszaninie gazów i jest rejestrowane przez czuły odbiornik. Ze względu na wysoką czułość zasada światła rozproszonego jest szczególnie przydatna przy niskich stężeniach pyłu – nawet poniżej 1 mg/m³. Zależnie od wymagań specyficznych dla danej instalacji oraz wielkości cząstek stosowana jest zasada rozproszenia do przodu albo wstecz. Obie zasady pomiaru zapewniają stabilne i powtarzalne wyniki pomiarów i są niezależne od prędkości gazu, wilgotności lub ładunku cząstek pyłu. Jako jeden z czołowych producentów pyłomierzy, firma SICK dostarcza urządzenia pomiarowe z rozpraszaniem wstecz, jak również do przodu.
Rozpraszanie światła na cząstkach

Nadajnik emituje światło do kanału pomiarowego, które jest rozpraszane przez cząsteczki mieszaniny gazów i rejestrowane przez czuły odbiornik. Obszar, w którym przecina się emitowana wiązka i pole widzenia odbiornika, definiuje objętość pomiarową w kanale gazowym. Zmierzona intensywność światła rozproszonego jest proporcjonalna do stężenia pyłu i niezależna od odległości pomiarowej. Intensywność światła rozproszonego zależy nie tylko od liczby i wielkości cząstek, ale także od ich właściwości optycznych. Dlatego też system pomiarowy musi zostać skalibrowany w celu dokładnego pomiaru stężenia pyłu.

Zalety rozpraszania do przodu i wstecz

Na zasadzie pomiaru rozpraszania wstecznego światło jest wypromieniowywane do kanału pomiarowego i mierzone jest promieniowanie odbite przez cząstki. Metoda ta nadaje się do większych kanałów gazowych i zapewnia reprezentatywne wyniki pomiarów nawet w przypadku niejednorodnych rozkładów pyłu. Tłumienie tła eliminuje zakłócające światło rozproszone z innych źródeł.

W przypadku rozpraszania do przodu miernik pyłu mierzy rozproszenie światła na cząstkach w kierunku propagacji wiązki światła pomiarowego. Pomiar odbywa się w szczelinie sondy probierczej w kanale gazowym. Ze względu na mniejszą objętość pomiarową ta zasada pomiaru nadaje się również do kanałów gazowych o średnicy poniżej 0,5 m.

Obie metody są odpowiednie dla niskich do bardzo niskich stężeń pyłu. Kolejna zaleta: urządzenia wystarczy zamontować tylko z jednej strony kanału gazowego.

Pomiar w wilgotnych gazach Aby uzyskać dokładny pomiar pyłu w wilgotnych gazach, cząsteczki zawarte w gazie muszą zostać osuszone, ponieważ woda przywierająca do cząstek fałszuje pomiar. Urządzenie pobiera część strumienia gazów z kanału gazowego za pośrednictwem sondy probierczej. Pomiar jest zatem niezależny od prędkości gazu w kanale gazowym. Najpierw termocyklon osusza cząstki zawarte w gazie. Następnie mierzone jest stężenie pyłu. Stosowane jest tutaj rozpraszanie do przodu, ponieważ wymaga ono jedynie niewielkiej objętości pomiarowej. Część strumienia gazów jest transportowana przez eżektor bez ruchomych części. Dzięki temu pomiar nie powoduje konieczności konserwacji. W przypadku roztworów soli w gazie np. w przemyśle nawozowym opcjonalne płukanie wsteczne dodatkowo zmniejsza nakłady na konserwację.

Pomiar transmisji

Niezawodny pomiar przy wysokich stężeniach pyłu i niejednorodnych mediach – technologia pomiaru transmisji firmy SICK

Technika pomiaru transmisji wykrywa tłumienie światła powodowane przez cząstki pyłu. Pyłomierze transmisyjne są odpowiednie do średnich i wysokich stężeń pyłów oraz dużych średnic kanałów gazowych. Obszary zastosowań to monitorowanie emisji i procesów, a także monitorowanie powietrza w pomieszczeniach. Mierniki mierzą na całej średnicy przewodu gazowego, w związku z czym niejednorodności w rozkładzie cząstek częściowo się kompensują. Zapewnia to bardzo reprezentatywny wynik pomiaru. Urządzenia nie wystają do kanału gazowego, dzięki czemu nie mają bezpośredniego kontaktu z agresywnymi gazami procesowymi. Opcjonalna korekcja zabrudzenia kompensuje stopniowe zabrudzenie optycznych powierzchni granicznych. Wyniki pomiarów mogą być przedstawiane jako stężenie pyłu lub transmisja, gęstość optyczna i nieprzezroczystość.

Zasada pomiaru transmisji

Pomiar transmisji emituje wiązkę przez mieszaninę gazu i cząstek za pomocą światła, którego natężenie jest osłabiane przez cząstki. Im więcej cząstek znajduje się w wiązce świetlnej, tym silniejsze tłumienie światła. Urządzenie pomiarowe porównuje intensywność odbieranego, osłabionego światła z wyemitowanym, nieosłabionym światłem. Na tej podstawie urządzenie oblicza transmisję i gęstość optyczną. Gęstość optyczna jest proporcjonalna do stężenia pyłu. W urządzeniach do pomiaru transmisji firmy SICK światło z nadajnika jest odbijane przez odbłyśnik znajdujący się naprzeciw bardzo czułego odbiornika. Podwaja to odcinek pomiarowy i czułość urządzenia pomiarowego.

Wpływ właściwości cząstek

W porównaniu z pomiarem światła rozproszonego właściwości cząstek mają mniejszy wpływ na pomiar przepuszczalności. Jednak wielkość cząstek ma znaczący wpływ. Dlatego pomiar ten wymaga kalibracji, aby można było dostarczyć dokładne wyniki. Rozwiązanie typu cross-duct zastosowane przez firmę SICK do pomiaru transmisji kompensuje problemy spowodowane niejednorodnym rozkładem cząstek w kanale gazowym, ponieważ wiązka pomiarowa przebiega przez cały kanał gazowy. Firma SICK sięga przy tym do swej rozległej wiedzy na temat zastosowań i wieloletniego doświadczenia w projektowaniu swoich urządzeń pomiarowych.

Średnica kanału gazowego

Firma SICK oferuje technikę pomiarową dla wszystkich popularnych średnic przewodów gazowych: od małych kanałów gazowych o średnicy 0,5 m do dużych kanałów gazowych o średnicy 50 m. Zwłaszcza w przypadku dużych kanałów gazowych boczny nacisk wiatru lub różnice temperatur mogą łatwo doprowadzić do odkształcenia kanału gazowego. Aby zapobiec obracaniu się osi urządzenia optycznego, opcjonalna funkcja urządzenia „Automatyczna samoczynna regulacja” monitoruje orientację pomiędzy zespołami optycznymi i koryguje wszelkie przemieszczanie się wiązki pomiarowej. Odpowiednie kołnierze montażowe są dostępne jako akcesoria dla szerokiej gamy materiałów kanałów gazowych i grubości ścianek.

Pyłomierze firmy SICK

Idealne rozwiązania do indywidualnego zadania pomiarowego

W celu pomyślnej realizacji zadania pomiarowego, oprócz wyboru najlepszej dostępnej techniki pomiaru, należy wziąć pod uwagę cały szereg wpływów i wymagań. Im dokładniej i bardziej szczegółowo wymagania są znane i zdefiniowane, tym bezpieczniejsze i tańsze może być zadanie pomiarowe. Dotyczy to całego okresu użytkowania, a nie tylko nabycia techniki pomiarowej. Właśnie na tym obszarze firma SICK pokazuje swoje mocne strony: dzięki wszechstronnemu portfolio produktów, sprawdzonym technikom pomiarowym i dziesięcioleciom doświadczenia z wieloma tysiącami instalacji.

Średnica kanału gazowego Średnica kanału gazowego, w którym dokonywany jest pomiar, jest ważnym kryterium doboru odpowiednich urządzeń pomiarowych. Duże i bardzo duże kanały gazowe wymagają urządzeń pomiarowych, które mierzą w większej objętości przestrzeni, aby pomiar był jak najbardziej reprezentatywny. Do tego celu nadają się np. urządzenia z rodziny produktów DUSTHUNTER SB lub – jeśli stężenie pyłów jest bardzo wysokie – wersje cross-duct z rodziny produktów DUSTHUNTER T. Ograniczona objętość pomiarowa jest wystarczająca dla małych średnic kanałów gazowych. Dlatego też nadają się do tego sondy probiercze typu DUSTHUNTER SP.
Temperatura procesu W przypadku wyższych temperatur wymagane są urządzenia pomiarowe, które nie wystają do kanału gazowego, czyli wersje DUSTHUNTER SB z rozpraszaniem wstecznym lub mierniki transmisji z rodziny produktów DUSTHUNTER T. Do niższych temperatur nadają się wersje sond probierczych DUSTHUNTER SP. Jeśli w kanale gazowym nastąpi spadek temperatury poniżej punktu rosy, a tym samym wzrasta wilgotność, właściwym wyborem będzie pyłomierz ekstrakcyjny FWE200DH.
Medium pomiarowe Do agresywnych mediów pomiarowych nadają się szczególnie bezkontaktowe mierniki światła rozproszonego z rodziny produktów DUSTHUNTER SB lub też mierniki typu cross-duct z rodziny produktów DUSTHUNTER T. Urządzenia DUSTHUNTER T nadają się również idealnie do niejednorodnych mediów pomiarowych, ponieważ mierzą w stosunkowo dużej objętości, a tym samym zapewniają reprezentatywne wyniki. W przypadku gazów wilgotnych stosowany jest pyłomierz FWE200DH mierzący na zasadzie pomiaru ekstrakcyjnego, a do zastosowań z mniej problematycznymi mediami pomiarowymi wersje z sondą probierczą: DUSTHUNTER SP100 lub DUSTHUNTER SP30.
Stężenie pyłów Do pomiaru niskich stężeń pyłu do ok. 200 mg/m³ odpowiednie są pyłomierze rozproszeniowe z rodzin produktów DUSTHUNTER SB i DUSTHUNTER SP. Przy stężeniach powyżej 10 000 mg/m³ lepszym wyborem są pyłomierze transmisyjne DUSTHUNTER T. Jeśli stężenie pyłu waha się od niskich do wysokich wartości, np. w przypadku zmieniających się paliw, stosowany jest pyłomierz DUSTHUNTER C200. Łączy on zasadę pomiaru transmisyjnego oraz pomiaru światła rozproszonego w jednym urządzeniu.
Funkcje kontroli Wszystkie pyłomierze firmy SICK są standardowo wyposażone w automatyczną procedurę testowania punktu zerowego i referencji (cykl kontrolny), jak wymaga tego np. norma EN 14181. W przypadku urządzeń począwszy od średniego segmentu cenowego zintegrowana jest funkcja kontroli zanieczyszczeń do monitorowania optycznych powierzchni granicznych. Urządzenia z rozpraszaniem wstecznym – DUSTHUNTER SB50 i DUSTHUNTER SB100 – mają również funkcję automatycznego tłumienia tła. Pyłomierze transmisyjne DUSTHUNTER T100 i DUSTHUNTER T200 wyróżniają się zintegrowaną funkcją samoczynnej regulacji elementów optycznych.
Dopuszczenia

Pył w powietrzu jest substancją szkodliwą. Dlatego operatorzy systemów emitujących pyły muszą zmniejszyć emisje pyłów – aby zapewnić czystszą przyszłość. Monitorowanie emisji pyłów z takich systemów jest regulowane prawem w wielu krajach i wymaga odpowiednio dopuszczonej techniki pomiarowej. Dlatego firma SICK dostarcza sprawdzone pod względem przydatności pyłomierze, które są zgodne z obowiązującymi normami i przepisami: np. EN 15267, EN 15859, MCERTS, a także normami amerykańskiej US EPA i rosyjskiego GOST.

Do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem są dostępne wersje Ex przetestowane pod względem przydatności zgodnie z dyrektywą 2014/34 / UE (ATEX).

Firma SICK oferuje odpowiednią technikę pomiarową dla prawie wszystkich wymagań.

Pliki do pobrania