Mihin anturi pystyy?

Enkooderit sopivat erityisen hyvin tarkkaan paikanmääritykseen teollisuusautomaatiossa SICKin enkooderit mittaavat luotettavasti kierroslukua, nopeutta ja kiihtyvyyttä. Tällöin korkearesoluutioiset optiset ja erittäin kestävät magneettiset enkooderit täydentävät toisiaan ja mahdollistavat tarkat mittaukset myös monimutkaisissa sovelluksissa. Pääsääntöisesti mittaukset erotetaan pyöriviin ja lineaarisiin tehtäviin. Kun pyörivät enkooderit mittaavat kiertoliikkeitä, lineaarianturit valvovat esim. lineaaristen liikkeiden paikkaa tai samanaikaista kulkua. Pyöriviä enkoodereita on pulssi- ja absoluuttiantureina. Lineaarisessa mittaustekniikassa käytettävissä ovat vaijerivetoanturit ja lineaarianturit. Lisäksi tuoteportfolio sisältää kallistusanturit, jotka mittaavat kosketuksetta yhden tai kahden akselin kulman.

Pulssianturi

Pulssianturit tuottavat tietoja sijainnista, kulmasta ja kierrosluvuista. Nämä informaatiot määritellään pulssien tai pulssien lukumäärällä kierrosta kohden, ja enkooderi välittää nämä kunkin kierroksen tiedot ohjauslaitteeseen. Ohjauslaite määrittää sen hetkisen paikan laskemalla vastaanotetut pulssit. Niiden monipuolisten versiovaihtoehtojen ansiosta pulssianturit voidaan sovittaa optimaalisesti teollisuus-, logistiikka- ja prosessiautomaatioiden sovelluksiin. Pulssianturit toimittavat esim. tietoja automatisoitujen kuljetusjärjestelmien ajosuunnasta ja nopeudesta. Tällöin anturi asennetaan joko suoraan moottorille, akselille tai mukana kulkevalle pyörälle.

Absoluuttianturi

Absoluuttianturit määrittävät akselin pyörivän liikkeen absoluuttisina askeleina. Jokaiselle positiolle on tällöin kohdennettu yksi yksiselitteinen koodi. Erottelukyky määrää olemassa olevien koodien lukumäärän kierrosta kohden. Jokainen koodi muodostaa yksiselitteisen referenssin ja antaa täten absoluuttisen paikan. Liitännästä riippuen voidaan välittää myös muita tietoja, kuten nopeus tai diagnostiikkatiedot. Absoluuttiantureita käytetään muun muassa tehdas- ja logistiikka-automaatiossa vaaka- tai pystysuunnassa suoritettujen liikkeiden absoluuttiseen määritykseen. Lavauslaitteistoissa absoluuttianturit määrittävät esim. tarttujan tarkan paikan.

Turvapulssianturi

Yhdessä turvallisen evaluointiyksikön kanssa voidaan pulssiantureilla toteuttaa direktiivin IEC 61800-5-2 vaatimusten mukaisia turvatoimintoja. Turvapulssiantureita voidaan käyttää tehdas- ja logistiikka-automaation erilaisissa sovelluksissa. Kiinteiden koneiden yhteydessä käyttäjä erotetaan vaarakohdasta usein mekaanisilla suojilla kuten ovilla. Huoltokäytössä työskenneltäessä turvallinen nopeusvalvonta vähentää loukkaantumisriskiä koneen käydessä, jonka johdosta käyttäjä voi mennä vaara-alueelle turvallisesti. SICKin turvapulssianturit voidaan käyttöalueesta riippuen asentaa keskiö- tai servolaippana, holkki- tai putkiakselina.

Vaijerivetoanturi

Vaijerivetoanturit ovat yhdistelmiä vaijerivetomekaniikasta ja anturista. Ne määrittävät rummun pyörähdyksen ja antavat vastaavat tiedot eteenpäin. Tämä mahdollistaa paikoituksen lineaarisille mittauksille. SICKin vaijerivetoantureihin on saatavana suuri valikoima erilaisia liitäntöjä, ja ne voidaan helposti integroida vaativiin teollisuuden järjestelmäsovelluksiin. Logistisissa prosesseissa, esim. autoteollisuudessa, tavaroita kuljetetaan usein useilla tasoilla. Tällöin käytetään nostimia, joiden alustojen pitää olla tarkasti paikoitettuna kohdetasolle. Tästä paikoituksesta huolehtii ensisijassa vaijerivetoanturi.

Lineaarianturi

Lineaarianturi koostuu anturista, joka toimii lukupäänä, ja mittatangosta. Kosketukseton toimintaperiaate mahdollistaa kulumattoman paikanmäärityksen. Kompakteja järjestelmiä korkeilla resoluutioilla tai kestäviä ratkaisuja erittäin pitkillä mittapituuksilla (enintään 1.700 m) voidaan käyttää useissa paikoissa. Nostureita käytetään lähes kaikilla logistiikan alueilla. Niissä lineaarianturit huolehtivat vaunun paikoituksesta nosturille sekä itse nosturin paikoituksesta ajoreitille.

Mittapyöräanturi

Mittapyöräjärjestelmät mittaavat lineaarisia liikkeitä pyörällä ja muuntavat ne nopeus- ja paikka-arvoiksi. Painokoneiden yhteydessä esim. mittapyöräanturi määrittää painettavan kohteen nopeuden ja tällä tiedolla toimittaa ratkaisevan kriteerin painon oikeaa paikkaa ja painokuvan laatua varten. Nopeuden määrityksen tarkkuus määrää painon laadun.

Kaltevuusanturit

Kaltevuusantureita käytetään kohteiden tasonsäätöön ja paikan valvontaan. Ne mittaavat kosketuksettomasti kohteen kaltevuuskulman maan vetovoimaan nähden, erityisesti maastokäytössä. Näin kaltevuuskulma voidaan sovittaa erilaisissa maastoprofiileissa ja muodostaa tehokas prosessin kulku. Esimerkiksi sadonkorjuukoneiden yhteydessä on välttämätöntä sovittaa kone nopeasti viljelymaalle sopivaksi. Kaltevuusanturit ovat rakenteeltaan erittäin kestäviä, koska niiden pitää usein kestää vaikeita ympäristöolosuhteita.

 

Takaisin enkooderien ja kaltevuusantureiden yleiskatsaussivulle

Onko sinulla kysyttävää?

Ota yhteyttä asiantuntijoihin