Älykäs logistiikka tehostaa koko toimitusketjua

Logistics solutions from SICK across the whole supply chain
Logistics solutions from SICK across the whole supply chain

Yhtiöt ovat suurten haasteiden edessä: on toimittava ja reagoitava mahdollisimman tehokkaasti. Materiaalivirtojen ja yhtiön sisäisen logistiikan tapahtumien on joka hetki oltava täydellisesti ajan tasalla. Jos jokin kohta ei suju odotetulla tavalla, koko arvonlisäysketju kärsii. Tämä johtaa lopulta heikentyneeseen kilpailukykyyn. Älykkäät anturit ja verkotetut järjestelmät huolehtivat I4.0-aikakaudella logistiikan tehokkuudesta. Tiedot kerätään ja ne valmistellaan reaaliajassa. Tämä toimii päätösten pohjana itsenäisissä ja ohjatuissa prosesseissa. Käytännöllistä: tuotteiden ja prosessien jatkuva läpinäkyvyys yhdessä älykkäiden järjestelmien kanssa mahdollistaa tapahtumien yksilöllisen optimoinnin.

 

Materiaalivarastot, jotka keräävät reaaliajassa tietoja tuotteiden saatavuudesta ja tilaavat tarvittavia tuotteita lisää. Kuljettimet, jotka päättävät tehtävistä ja ajoreiteistä. Tai kuljetusjärjestelmät, jotka organisoivat itsenäisesti reittinsä. Tällaisten monimutkaisten järjestelmien luotettava toiminta edellyttää huippusuorituskykyisiä tuotteita ja tekniikoita. SICK on yksi johtavista valmistajista ja tarjoaa lukuisia anturi- ja ohjelmistoratkaisuja, jotka huolehtivat useilla alueilla turvallisuudesta, joustavuudesta ja tehokkuudesta koko arvonlisäysketjun ajan.

 

 

Logistics interconnection

Älykäs verkottaminen takaa joustavammat prosessit

Verkottaminen on perusta arvonlisäysketjun joustavuudelle. Logistisia tapahtumia voidaan näin ohjata ja optimoida reaaliajassa tietopohjaisten Smart Service -palveluiden avulla. Verkottaminen ei kuitenkaan pääty hallin porteille. Pilvipalveluiden avulla prosessit voidaan verkottaa, synkronoida ja sovittaa toisiinsa globaalilla tasolla.

 

Logistiikkaprosessien aukottomaan verkottamiseen on jo nyt runsaasti vaihtoehtoja. Ohjelmoitavissa oleva Sensor Integration Machine (SIM) tai Gateway-System TDC yhdistää ja siirtää eri tietosignaaleja, jotka voidaan tämän jälkeen valmistella paikallisissa palvelimissa tai pilvipalvelujen avulla. International Data Spaces Association (IDSA) -järjestön perustajajäsenenä SICK pitää tietojen riippumattomuutta erittäin tärkeänä. Jokaisen yhtiön pitäisi hallita täydellisesti tietojansa ja pystyä itsenäisesti päättämään, mitä näille tiedoille tapahtuu. Tämän lisäksi SICK tukee turvallista tiedonsiirtoa yhteistyökumppaneiden välillä.

Rahtitavaran turvallinen kuljetus ja aukoton seuranta

Logistics transport
Logistics transport

 

Konttiterminaaleissa, raideliikenteessä, varastotiloissa tai lentokoneissa: seurantajärjestelmillä varmistetaan tuotteiden aukoton jäljitettävyys. Kuljettajan apujärjestelmät, liikkeiden valvonta ja turvallisuusjärjestelmät huolehtivat ongelmattomasta kuljetuksesta. 

Esimerkki satamalogistiikasta: terminaalit ja kuljetusprosessit ovat laajasti automatisoituja ja noudattavat annettuja sääntöjä. Törmäysriskin ja rahtitavaran ja satamalaitteiden vaurioitumisen minimoimiseksi käytetään lukuisia eri antureita, esim. konttien tunnistukseen, etäisyyksien mittaamiseen ja kuljetusajoneuvojen suojaamiseen.

Ajoneuvojen turvaaminen on yhä tärkeämpää teollisissa ympäristöissä. Kamera-, RFID- ja lasertekniikoilla huolehditaan luotettavasta miehitettyjen kuljetusajoneuvojen ja vihivaunujen törmäyssuojasta ja mahdollistetaan vaivaton kuorman käsittely.

Näitä tekniikoita käytetään myös tavarajunien vaunujen seurannassa sekä lentokoneiden pushback-traktoreiden osittaisessa automatisoinnissa. Tulos: kuljetusvälineiden hyvä käytettävyys, lyhyet kuljetusajat ilman virhelähetyksiä ja työntekijöiden paremmat työskentelyolosuhteet.

 

Kuljetusratkaisujen valinta

Ilmarahtikonttikuljetus – turvallisessa anturiverkossa

Junien tunnistus täydessä vauhdissa

Pukkinosturi

Kuljetusvälineet maalla

Tehokkaat ratkaisut sisälogistiikkaan

 

Varastologistiikka ja rahtikeskukset ovat kaksi aluetta, joilla nämä automatisoidut ratkaisut tarjoavat erittäin hyvät mahdollisuudet tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen. Tuotteiden käsittelyn odotetaan olevan äärimmäisen nopeaa ja lisäksi varastokustannukset kasvavat jatkuvasti. Tuotteiden on siirryttävä paikasta A paikkaan B yhä nopeammin – ja vastaanottaja haluaa korvauksia virheellisistä lähetyksistä.

Kuriiri-, express-, paketti- ja postipalvelualalla menestyminen riippuu pääasiassa kahdesta seikasta: tuotosta ja lajittelutarkkuudesta. Seurantajärjestelmät mittaavat ja tunnistavat paketit luotettavasti myös nopeassa tahdissa. Mittatietojen perusteella voidaan pyynnöstä laskea myös aiheutuvat lähetyskustannukset. Esimerkiksi kuljetushihnoille asennetut seurantajärjestelmät huolehtivat läpinäkyvyydestä toimitusketjun aikana.

SICKin Software Package Analytics tarjoaa lisäksi mahdollisuuden järjestelmien valvontaan ja niiden suorituskyvyn seurantaan reaaliajassa. Näin voidaan varmistaa jäljitettävyys, ja lajitteluprosessien tarkkuus ja tehokkuus kasvavat, kuljetushihnalla, rahtikeskuksessa tai koko verkossa.

Monimutkaisissa varastojärjestelmissä anturiratkaisuilla voidaan huolehtia varastopaikkojen optimaalisesta järjestämisestä ja varastokuljettimien avulla suoritettavan käsittelyn turvallisuudesta. Integroidut kamerat ja valokennot tunnistavat kohteet automaattisesti, valvovat mahdollisia ylityksiä ja sijoittavat vaunut tarkasti hyllylokeroiden eteen. Turvallinen ja tehokas.

Robottiratkaisuiden avulla suoritettava automaattinen kuormaus ja kerääminen onnistuu vaivatta SICKin antureiden avulla, ja tietovirrat tekevät siitä osan optimaalisesti verkotettua teollisuusympäristöä.

 

Yhtiön sisäiseen logistiikkaan tarkoitettujen ratkaisujen valinta

Automatisoitu kohteen tunnistus RFID:llä keräilyn yhteydessä ja tavaroita vastaanotettaessa ja lähetettäessä

Kohteiden dynaaminen tilavuusmittaus

Tyhjän säiliön tunnistus ja pinnankorkeusmittaus

Etureunan tunnistus

Poimintarobottien koordinointi

Kamerapohjainen kohteen tunnistus ja vaarallisten aineiden symboleiden tunnistus

x- ja y-akseleiden loppupaikoitus hyllystöhissin ajo- ja nostoyksiköissä

Lokeron varaustarkastus vaunuvarastoissa

Automatisoitu tuotteen tunnistus kamerapohjaisella koodinlukijalla

Säiliöiden keruu: robottiohjaus ja -suuntaus 3D-konenäköantureiden avulla

Joustava osien paikannus säiliöiden keräilyssä robottien avulla

Tilavuuden mittaus säiliöissä

Automatisoitu tuotanto

 

Myös tuotantoprosesseissa anturien tukemat yhtiön sisäisen logistiikan ratkaisut ovat yhä tärkeämpiä. Itsenäiset prosessit eivät paranna pelkästään tehokkuutta vaan usein myös turvallisuutta ja laatua.

Olivatpa kyseessä sitten vihivaunut tai reittijunat: uusien osien toimittaminen tuotantoa varten ja tyhjien säiliöiden kierrättäminen on näiden mobiilialustojen avulla todella tehokasta ja joustavaa. Lastauksen ja purkauksen aikaiset mittaukset ja tietojen kerääminen voidaan uusimpia RFID- ja koodinlukutekniikoita hyödyntämällä toteuttaa joustavasti ja nopeasti lähes kaikkien tuotteiden kohdalla. LiDAR-anturit, kamerat ja tutka-anturit tekevät tuotannon aikana käytettävistä automaattisista, puoliautomaattisista tai miehitetyistä ajoneuvoista turvallisia. Reiteillä olevat esteet tunnistetaan välittömästi ja voidaan näin välttää.

Materiaalin käsittely tuotannossa on yksinkertaisempaa: paikantamiseen käytettävät, esim. UWB- tai LiDAR-tekniikkapohjaiset anturit takaavat täydellisen läpinäkyvyyden kaikkien valmistuksen kannalta olennaisten kohteiden kohdalla. Kanban-hyllyjen säiliöiden automaattiset tilaukset tai robottien ja nostureiden avulla taattu, juuri oikeaan aikaan tapahtuva materiaalinsyöttö. Älykkäät yhtiön sisäisen logistiikan ratkaisut säästävät aikaa ja vaivaa ja vähentävät manuaalisen materiaalin pyynnön tarvetta.

Olivatpa kyseessä sitten lääkepakkaukset tai koneen osat: yksilölliset seurantaratkaisut ja SICK-anturit mahdollistavat yksittäisten kohteiden selkeän tunnistuksen koska tahansa sekä kohteiden aukottoman jäljitettävyyden kaikkien tuotantovaiheiden aikana.

 

Älykästä tuotantologistiikkaa

Ympyrä sulkeutuu – Anturiratkaisut tuotantologistiikkaan myös pienimpiä välejä varten valmistusprosessissa

Lisätietoja

Täydellinen läpinäkyvyys vastaanottajalle

 

Jokaisella tuotteella on vastaanottajansa – olipa kyseessä sitten osa tuotantotyöntekijää varten tai paketti, jonka kuriiri toimittaa asiakkaalle. Älykäs logistiikka tekee tapahtumista läpinäkyviä. Vastaanottaja saa tietää reaaliajassa, missä rahtitavara juuri sillä hetkellä on ja milloin sen odotetaan saapuvan perille.

Kun komponentti on perillä, se voidaan kirjata helposti vastaanottajan järjestelmään seurantajärjestelmän avulla. Aukoton jäljitettävyys voidaan näin varmistaa useampien asemien kautta.

Tietosuoja ja tietojen suvereniteetti ovat avainasemassa lähettäjän ja vastaanottajan kannalta. Tietoja vaihdetaan ainoastaan luotettavien kumppaneiden kanssa. Näin jokainen yhtiö voi valvoa täydellisesti, kenellä on pääsy mihinkin tietoihin.

 

Vastaanottajalle tarkoitettujen ratkaisujen valinta

Muodoltaan epäsäännöllisten kohteiden manuaalinen kantatietojen keruu

Automaattinen tunnistus RFID:n avulla tavaran vastaanotossa ja lähetyksessä

Viivakoodien luku keräilypaikoissa