Lokalisering inde og ude: Fuld transparens i materialeflowet

10-02-2020

Logistikprocesserne bliver mere og mere komplekse. Derfor bliver transparens i stigende grad en afgørende forudsætning for at øge effektiviteten og produktiviteten i logistikprocesserne. På baggrund af stadigt mere fleksible, modulære og selvorganiserende transportprocesser i den interne produktions-, montage- og distributionslogistik handler det om at kunne give et præcist svar på spørgsmålet om hvorhen og hvornår hvad angår sted og tid, for eksempel i forbindelse med trucks, transporthjælpemidler og gods. En mulighed, der allerede har stået sin prøve i praksis, er lokaliserings- og analyseteknologier fra SICK.

 

Et af Industri 4.0 afgørende aspekter for industriel billedbehandling og virkelighed består i at indsamle og analysere data fra proces- og værdikæderne og konvertere dem til informationer. For på det grundlag at skabe et pålideligt datamiljø til at træffe alle slags beslutninger, handler det om at undgå brud på systematikken, som kan påvirke transparensen negativt – dvs. resultere i informationer i feltet og på IT-niveau, der er tidsmæssigt forsinkede, og hvis indhold ikke er fyldestgørende. Inden for intralogistikken sker sådanne brud på systematikken for eksempel, når objekter ved kilderne forlader den faste produktions- eller montagelinje eller et stationært transportbånd for derefter at blive transporteret videre til drænene med mobile transporthjælpemidler som palletruck, gaffeltruck eller rutetog. I modsætning til stationære transportanlæg foretages der på vejen gennem virksomhedsinterne haller og områder som regel ingen identifikation og lokalisering – hvad angår styringsniveauet kører de transporterede varer gennem et ”sort hul”, hvor der ligesom i universet til tider kan forsvinde noget. Den transparens, der mangler her, får processernes effektivitet til at falde, og det kan medføre svind, forsinkelse, levering på det forkerte sted og andre fejl. 

Indoor and outdoor localization: Full transparency in the material flow
Indoor and outdoor localization: Full transparency in the material flow

Transparens gennem integration og fusion af sensordata 

Systemer til lokalisering af aktiver, som registrerer alle varens bevægelser og gør dem transparente, kan dermed blive til en virkelig konkurrencefordel for brugeren, fordi de blandt andet kan forhindre fejl i processen, sikre en kontinuerlig udnyttelse af kapaciteten i produktion, montage, lager og plukkestation – en kapacitetsudnyttelse, der kan planlægges – forhindre overlapninger af letfordærvelige varer og gøre det muligt at styre leveringsprocessernes kompleksitet. Takket være sensorsystemer, der er tilpasset hinanden, til identifikation, positions- og tilstandsregistrering samt tools til analyse og visualisering kan man nu målrettet registrere og analysere store datamængder. Gennem fortolkningen af dataene med Asset Analytics er det muligt at detektere den tidsmæssige afgangs- eller tilgangsadfærd ved kilder og dræn i materialeflowet, spore mobile aktivers bevægelser på produktionsniveauet og dermed forstå komplekse logistiske netværk. Målet er at sikre pålidelige, repeterbare og fremsynede processer i hele materialeflowet – altid og overalt. 

UWB-system LOCU: Lokalisering med meters nøjagtighed

Udover mærkning og identifikation er de grundlæggende forudsætninger for alle lokaliserings- og Asset Management-løsninger i logistikken lokaliseringen af alle objekter, der er relevante for materialeflowet. Afhængigt af den positioneringsnøjagtighed og den opdateringshastighed, der er nødvendig, kan man hertil få forskellige sensorteknologier – blandt andet 2D-LiDAR-sensorer, 3D-kamerasystemer, sporstyrings- og infrastruktursensorer. UWB-systemet LOCU til dagsbaseret lokalisering er forholdsvis nyt i denne løsningsportefølje og samtidigt en nøgleteknologi. Her er der tale om radioanlæg med en frekvens fra 3,1 GHz til 10,6 GHz til kommunikation i nærområdet. Det meget store frekvensområde sikrer en meget stor transmissionshastighed. Rækkevidden på ca. 20 til 50 meter er beregnet til lokalisering indendørs – ligesom UWB-antennernes (anchors) lave sendeeffekt i permanent drift. For at kunne lokalisere et aktiv er det udstyret med et UWB-tag, der viser dens entydige identitet under lokaliseringen. Hvis det logistiske objekt bevæger sig i flere anchors detektionsområde, kan de bestemme afstanden til tagget og – omtrent som ved nautisk krydspejling – bestemme aktivets position i rummet ved at beregne afstandsværdierne fra tre antenner. Her når LOCU op på en lokaliseringsnøjagtighed på under en meter. Alle positionsværdier får et tidsstempel – så er der givet et samlet svar på spørgsmålet om hvor, hvad og hvornår .

 

LOCU UWB system for tag-based localization
LOCU UWB system for tag-based localization

Gennemgående lokalisering mellem indendørs- og udendørsarealer

Materialeflow og intralogistik finder ikke kun sted i lukkede haller og lagerområder, men ofte også blandet på udendørsområder. Ved overgangen fra inde til ude overlader LOCU sin lokaliseringsfunktion til en GPS-støttet systemløsning – gatewaysystemet TDC-E. Denne multi-sensor-netværksenhed med indbygget WLAN-, WPAN- og mobilradio-kommunikation (GSM 3G+) anvendes typisk til trucks. Den indsamler både procesdata og ID’er fra lastbærere, varer og lagerpladser såvel som køretøjers tilstandsdata og sætter informationerne sammen med GPS-lokaliseringssignalet, så man får komplette lokaliseringsinformationer. Så er der også sikret komplet og hurtig proces- og datatransparens udendørs.

 

Asset Analytics eller ERP-applikation? Begge dele er mulige!

Data fra LOCU og TDC-E samt eventuelle understøttende sensorteknologier alene skaber endnu ingen merværdi – men de danner det grundlag, som løsninger til lokalisering aktiver kan skabe en merværdi på. Hertil skal lokaliserings- og tidsdata for alle involverede lokaliseringssystemer fusioneres ved hjælp af egnede softwarealgoritmer og effektivt middleware og fortolkes som informationer. Til det formål har SICK udviklet visualiserings- og analyse-platformen Asset Analytics. Udover tydelig visning af positions- og tilstandsdata såvel som andre sensordata i real-tid er den især beregnet til behandling af indsamlede data. Dermed kan Asset Analytics for eksempel vise bevægelsesprofiler, analysen af transport- og stilstandstider og udledningen af det proceslogistiske optimeringspotentiale. Derudover kan man i analysetoolet etablere individuel hændelsesstyring. Det tillader, at brugerdefinerede handlinger såsom beskeder via sms eller e-mail udløses automatisk. Et eksempel herpå er lokalisering af objekter i forud definerede geozoner som varemodtagelsesområder og forsendelsesgange, der kun er tilladt til bestemte aktiver, eller hvor der skal udføres definerede handlinger – for eksempel booking af varer via middleware i et varesystem.

Udover egne visualiserings- og analysefunktioner har Asset Analytics også åbne interfaces, der gør det muligt at anvende både rådata og allerede behandlede data i virksomhedsomspændende forsyningskæder og Asset Management såvel som Cloud-applikationer. På grund af denne konnektivitet kan lokaliseringsdata også anvendes på ERP- og MES-niveau for bedre at kunne forstå materialeflows, for eksempel til at analysere løbe- og transporttider mellem kilder og dræn og gribe ind i forsyningskæden for at optimere den.

 
Localization makes Logistics 4.0 possible
Localization makes Logistics 4.0 possible

Med lokalisering bliver Logistik 4.0 mulig – nu!

Lokaliseringsteknologier er en nøgle til netværksbaseret logistik i henhold til Industri 4.0. Lokaliseringsdata giver stor transparens og forståelse af alle produktionsaktiver, lastbærere og lasthjælpemidler. På den måde kan man optimere og dynamisk tilpasse kørestrækninger, forberede og planlægge eftermontering fleksibelt, planlægge og styre materialeflowet i forhold til forbruget, overvåge varernes bevægelser og administrere lagerpladser uden at skulle bestille dem manuelt. Med lokaliseringsdata kan man foretage en smidig planlægning af produktions- og logistikprocesser – det giver større leveringskvalitet og leveringssikkerhed. Løsningerne til lokalisering og Asset Management fra SICK skaber en permanent transparens i de virksomhedsinterne leveringsprocesser; de åbner for muligheden for større proceseffektivitet og kan danne grundlaget for nye tjenesteydelser – som også rækker ud over intralogistikken. 

Som producent af sensorer med den sandsynligvis mest omfattende portefølje af både stationær lager- og transportteknik og førerløse transportsystemer, delvist automatiske trucks og mobile platforme satser SICK også selv på større produktivitet, produkt- og proceskvalitet ved hjælp af lokalisering i virksomhedens egne netværksbaserede produktionsværker og distributionsterminaler i Waldkirch og Buchholz samt den ekstremt moderne digitale netværksbaserede 4.0 NOW-Factory i Hochdorf ved Freiburg.

 

 

Bernd von Rosenberger
Bernd von Rosenberger

Bernd von Rosenberger

Senior Vice President Global Industry Center Logistics Automation

Siden 2001 har Bernd von Rosenberger beskæftiget sig med emnet logistikløsninger hos SICK og er en velrenommeret ekspert på emnet ”Logistics gets smart“. Som Director Marketing & Sales var han i 2014 og 2015 ansvarlig for intralogistik-løsningerne hos SICK inc. for det amerikanske marked. Siden 2015 har han været leder af SICK AG’s Global Industry Center Logistics Automation.

 

Har du spørgsmål?

Kontakt eksperterne

Logistics gets smart
Logistics gets smart

Større effektivitet i hele forsyningskæden

Intelligente sensorløsninger fra SICK fremskynder netværksdannelsen inden for produktion og logistik.