Kemi, petrokemi og raffinaderier

Pålidelige løsninger til gas-, støv- og flowmålinger

Løsninger

Emissionsovervågning

Rene udstødningsgasser ved hjælp af intelligent måleteknik

Mere

Flaregasovervågning

Pålidelige gasmålinger – også ved lave flowhastigheder

Mere

Udskillelse, anvendelse og lagring af kulstofdioxid

Løsninger fra SICK til CCUS-applikationer

Mere

Gødningsstoffer

SICK reducerer procesudgifterne hos en af verdens største producenter af gødningsmidler

Mere

Tid til hydrogen

For at fremskynde skiftet til vedvarende energikilder er det afgørende, at grøn hydrogen kan fremstilles effektivt og billigt. SICK støtter disse bestræbelser med skræddersyet sensorteknologi ved mange målepunkter, og virksomheden arbejder løbende på at udvikle teknologier til at sikre hydrogenets fremtid.

Mere
Kemi, petrokemi og raffinaderier
Emissionsovervågning
Flaregasovervågning
Udskillelse, anvendelse og lagring af kulstofdioxid
Gødningsstoffer
Tid til hydrogen

Vælg din løsning

Her kan du finde de egnede anvendelse

Filtrer efter:

overblik

Pålidelige løsninger til gas-, støv- og flowmålinger

Raffinaderier og kemifabrikker udgør ekstremt udfordrende omgivelser. Håndteringen af store mængder farlige stoffer, højdynamiske markeder, hård konkurrence på globalt plan og strenge miljøstandarder er afgørende faktorer for branchen. Procesautomation på flere plan og på tværs af hele værdikæden har stor betydning for et anlægs rentabilitet, idet den sikrer problemfri drift og yder maksimal sikkerhed. Især procesanalysatorerne yder et stort bidrag til at sænke produktionsomkostningerne, øge produktudbyttet og sikkerheden samt overholde de lokale emissionsbestemmelser. De løser vigtige opgaver og sikrer maksimal effektivitet og driftssikkerhed i anlæggets forskellige dele.

Trends & nyheder

Hydrogenet kom først

De vigtigste processer i forbindelse med hydrogenproduktionen er dampreformeringen, den såkaldte “steam reforming” af lette kulbrinter, den partielle oxidering af kulbrinter eller kul og vandelektrolysen. Dampreformering af naturgas er imidlertid den førende teknik, der tegner sig for en andel på ca. 90 % af den globale hydrogenproduktion. SICK tilbyder skræddersyede gasanalyser til proces- og emissionsovervågning i forbindelse med de industrielle processer til ammoniakproduktion.

> Mere

Mindske farerne i procesindustrien

I procesindustrien spiller anlæggenes konstante driftssikkerhed en afgørende rolle. Erhvervslivet er i hastig forandring. Anlæg bliver mere komplekse, bestemmelserne bliver strengere, og de praktiske løsninger i forbindelse med overgangen til andre energiformer og miljøbeskyttelse kan ikke udskydes til senere. Det øger presset på anlægsoperatørerne. Omkostningseffektivitet er bare ét af de punkter, der er fokus på. Andre centrale emner er personsikkerheden og sikkerheden af anlæg og udstyr.

> Mere

Sensorløsninger til mobile platforme

Med vores modulære løsningsportefølje til mobile platforme er sporstyring, navigation, positionering, genkendelse af omgivelserne, sikkerhed og lasthåndtering opgaver, der nu er nemme at gennemføre. Vore sensorløsninger henvender sig til hele spektret af førerløse trucks – fra små førerløse transportsystemer eller AGC’er (Automated Guided Carts) til specialiserede førerløse trucks, såkaldte AGV’er (Automated Guided Vehicle). Her rækker spektret fra omkostningseffektive løsninger som sporstyring og nem kollisionsafværgelse til komplet certificerede Safety Solutions og integreret konturlokalisering, der i det individuelle anvendelsestilfælde tilpasses dit førerløse transportsystem skalerbart og modulært.

> Mere

O2-duellen– lasertransmitter vs. paramagnetisk måling

Sammenligningen direkte hos kunden viser det: Lasertransmitteren TRANSIC100LP fra SICK kan snuse sig frem til ilt. Med TDLS-teknologien er det ikke kun førstegangsinvesteringen i målestedet, der kan blive billigere end den etablerede paramagnetiske måling. Også drifts- og reparationsomkostningerne til styringen af den inerte destruktion er markant lavere.

> Mere

Anvendelsesområder

Proceskontrol

Procesoptimering og -regulering har til formål at øge produktudbyttet og samtidigt reducere mængden af affald og forhindre, at anlæggets driftsgrænser overskrides. Det er nøglefaktorer for produktiviteten under den daglige drift. Analysatorer leverer værdifulde informationer til sammensætningen af procesflowet i hele værdikæden. Dataene indarbejdes ofte i processtyringssystemer for at skabe lukkede styrekredsløb.

Kvalitetskontrol

Kvalitetskontrollen sikrer, at både grundstofferne og slutprodukterne overholder de specifikationerne for renhed. Den bidrager også grundlæggende til anlæggets rentabilitet, da frasorterede produkter påvirker salgsprisen i negativ retning. Procesanalysatorer anvendes til måling af hovedprodukter ved koncentrationer på næsten 100 % samt til præcis bestemmelse af kontamineringer helt ned til ppm-området.

Emissionsovervågning

Bestemte kemiske stoffer er skadelige, fordi de skader miljøet og udgør en helbredsrisiko. Den slags stoffer dannes typisk i forbindelse med forbrændingsprocesser og slipper ud gennem skorstenen som udstødningsgasser. For at overholde de lokale emissionsbestemmelser anvender man i mange anlæg kontinuerlige emissionsmålesystemer (CEMS) og dataopsamlingssystemer til at overvåge de skadelige stoffer.

Sikkerhed og beskyttelse

Personbeskyttelse og anlæggets sikkerhed har altid højeste prioritet. Alle kulbrinter er antændelige og udgør en umiddelbar eksplosionsrisiko, hvis der er ilt til stede. Andre stoffer er ekstremt korrosive eller giftige. Online-analysatorer måler procesflowene eller omgivelsesluften, så kritiske tilstande i processen og lækager opdages. Pålidelige og hurtige analyser er afgørende for at forhindre svigt af anlæg og uheld.

Måling

Råmaterialer, slutprodukter og forbrugsvarer er værdifulde varer i et anlæg. På grund af det store materialegennemløb i kemiske anlæg skal forbruget og fremstillingen af dem overvåges meget præcist for at sikre korrekt afregning. Derudover skal emissionen af skadelige stoffer kvantificeres løbende. Ultralydsflowmålere fra SICK udgør en pålidelig løsning til måling af flowet i mange procesgasser.

Service

Kompetent rådgivning, kvalificerede planlægningsydelser, detaljeret projektering og engineering, installation og idriftsættelse – SICK tilbyder det hele. Vi tilbyder naturligvis også pålidelig support i forbindelse med vedligeholdelse og reparationer – også efter købet.

Downloads