Podmínky použití

Obsah

Obsah těchto webových stránek a poskytované informace jsou pečlivě vybírány a pravidelně aktualizovány. I přesto nelze vždy zamezit chybám a neúplnostem. Společnost SICK proto nepřebírá žádnou záruku nebo odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost informací poskytovaných na těchto webových stránkách a vyhrazuje si právo bez předchozího oznámení provádět změny a doplnění.

 

Odkazy

Za obsah internetových stránek, na které najdete odkazy na této stránce, společnost SICK rovněž neodpovídá.

 

Odpovědnost

Za náhradu škody odpovídá SICK - ať již na jakémkoliv právním základě - pouze:

  • v případě úmyslu,
  • v případě hrubé nedbalosti orgánů nebo vedoucích pracovníků,
  • v případě zaviněného smrtelného úrazu, poranění nebo poškození zdraví,
  • v případě nedostatků, které společnost SICK úmyslně zamlčela,
  • pokud společnost SICK převzala záruku za určitou vlastnost předmětů dodání,
  • pokud společnost SICK převzala záruku, že si předmět dodání po určitou dobu zachová určitou vlastnost, a
  • pokud se podle zákona o o odpovědnosti za výrobek ručí za poškození zdraví osob nebo věcné škody na soukromě využívaných předmětech.

Při zaviněném porušení podstatných smluvních podmínek ručí společnost SICK i v případě hrubé nedbalosti pracovníků, jež nemají vedoucí funkci, a při lehké nedbalosti, v posledně jmenovaném však s omezením na smluvně typické, rozumně předvídatelné škody. Podstatnými smluvními povinnostmi jsou takové, které chrání právě to smluvně podstatné právní postavení objednatele, jež mu smlouva podle svého obsahu a účelu musí poskytnout. Dále jsou podstatné takové smluvní povinnosti, jejichž splnění jako takové umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování objednatel zpravidla spoléhá a spoléhat může. Další nároky na náhradu škody jsou vyloučeny.

 

Autorské právo

Obsah těchto webových stránek je chráněn autorským zákonem a všechna práva náleží výlučně společnosti SICK. Bez písemného souhlasu společnosti SICK je komerční rozmnožování nebo jiné komerční použití poskytovaného obsahu a informací, zejména grafických prvků a obrázků, zakázáno.

 

YouTube Videos

We use the YouTube video platform on our websites, a service of Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland. We have integrated YouTube videos into our websites, which are stored on www.youtube.com and can be played directly from our websites. These are embedded in "enhanced privacy mode", which means that no information about you as a user is transferred to YouTube if you do not play the videos.

As soon as you start an embedded video on one of our websites, the embedded YouTube player connects to YouTube so that the video file can be transferred and played. This also transfers data to YouTube as the responsible party. We are not responsible for the processing of this data by YouTube and have no influence on this data transfer. By playing the YouTube videos, you agree to YouTube's terms of use and data policy. 

Terms of Use: https://www.youtube.com/t/terms
Data protection: https://policies.google.com/privacy