Kontakt
Komentář

Podmínky použití

Obsah

Obsah těchto webových stránek a poskytované informace jsou pečlivě vybírány a pravidelně aktualizovány. I přesto nelze vždy zamezit chybám a neúplnostem. Společnost SICK proto nepřebírá žádnou záruku nebo odpovědnost za aktuálnost, správnost a úplnost informací poskytovaných na těchto webových stránkách a vyhrazuje si právo bez předchozího oznámení provádět změny a doplnění.

 

Odkazy

Za obsah internetových stránek, na které najdete odkazy na této stránce, společnost SICK rovněž neodpovídá.

 

Odpovědnost

Za náhradu škody odpovídá SICK - ať již na jakémkoliv právním základě - pouze:

  • v případě úmyslu,
  • v případě hrubé nedbalosti orgánů nebo vedoucích pracovníků,
  • v případě zaviněného smrtelného úrazu, poranění nebo poškození zdraví,
  • v případě nedostatků, které společnost SICK úmyslně zamlčela,
  • pokud společnost SICK převzala záruku za určitou vlastnost předmětů dodání,
  • pokud společnost SICK převzala záruku, že si předmět dodání po určitou dobu zachová určitou vlastnost, a
  • pokud se podle zákona o o odpovědnosti za výrobek ručí za poškození zdraví osob nebo věcné škody na soukromě využívaných předmětech.

Při zaviněném porušení podstatných smluvních podmínek ručí společnost SICK i v případě hrubé nedbalosti pracovníků, jež nemají vedoucí funkci, a při lehké nedbalosti, v posledně jmenovaném však s omezením na smluvně typické, rozumně předvídatelné škody. Podstatnými smluvními povinnostmi jsou takové, které chrání právě to smluvně podstatné právní postavení objednatele, jež mu smlouva podle svého obsahu a účelu musí poskytnout. Dále jsou podstatné takové smluvní povinnosti, jejichž splnění jako takové umožňuje řádné plnění smlouvy a na jejichž dodržování objednatel zpravidla spoléhá a spoléhat může. Další nároky na náhradu škody jsou vyloučeny.

 

Autorské právo

Obsah těchto webových stránek je chráněn autorským zákonem a všechna práva náleží výlučně společnosti SICK. Bez písemného souhlasu společnosti SICK je komerční rozmnožování nebo jiné komerční použití poskytovaného obsahu a informací, zejména grafických prvků a obrázků, zakázáno.

 

Nahoru