Monitorování emisí

Pro udržitelnou ochranu životního prostředí

Ochrana životního prostředí vyžaduje přesné snímání emisí prachu a nečistot. Prachové částice mají totiž značné dopady na člověka a životní prostředí. Jako přední výrobce inovativních prachoměrů přispívá společnost SICK rozhodujícím způsobem k ochraně životního prostředí.

více

Technika pro měření rozptýleného světla

Spolehlivé měření nízkých koncentrací prachu

Tento princip měření prachových částic na bázi rozptýleného světla umožňuje měření i velmi nízkých koncentrací prachu.

více

Transmisní měřicí technika

Zachová přehled i při vysokých koncentracích prachu

Transmisní prachoměry prosvítí kompletně plynové kanály. Při tomto měření je základním parametrem koncentrace prachu v plynovém kanálu pokles intenzity světla.

více

Prachoměry od firmy SICK

Vynikající měřicí technika pro vaše aplikace

V oblasti měření prachu se uplatňují silné stránky společnosti SICK – rozsáhlé produktové portfolio, osvědčené měřicí techniky a dlouholeté zkušenosti díky tisícům instalací prachoměrů u zákazníků.

více
Monitorování emisí
Technika pro měření rozptýleného světla
Transmisní měřicí technika
Prachoměry od firmy SICK

Vyberte vaše řešení

Zde najdete vhodné produkty nebo produktové řady

Filtrovat podle:

9 shod:

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 9

Spolehlivé měření prachu ve vlhkých plynech
 • Pro velmi nízké až střední koncentrace prachu
 • Odběr plynu a zpětné vedení plynu kombinované v jedné sondě
 • Kontrola znečištění
 • Automatická kontrola nulového a referenčního bodu
 • Jednoduchá parametrizace a komfortní obsluha – na přání pomocí přídavného displeje pro dálkový přístup
 • Integrovaná kontrola systému pro včasnou detekci nutnosti provést údržbu
Nyní porovnat
Vybrat
Inteligentní měření. Snížení nákladů.
 • Samostatný měřicí přístroj – s řídicí jednotkou MCU nebo bez ní
 • Automatická kontrola nulového a referenčního bodu
 • Integrovaná proplachovací jednotka jako volitelné vybavení
 • Instalace z jedné strany kanálu
 • Robustní a kompaktní konstrukce
 • Žádné pohyblivé části v kanálu
Nyní porovnat
Vybrat
Provedení sondy s měřením na principu dopředného rozptylu světla
 • Instalace z jedné strany
 • Pro velmi malé až střední koncentrace prachu
 • Automatická kontrola nulového a referenčního bodu
 • Kontrola znečištění
 • Možnost vybavení měřicí sondou Hastelloy pro korozivní plyny
 • Pro malé až střední průměry kanálu
 • Provedení přístroje pro výbušnou zónu 2/22 nebo 1/21
Nyní porovnat
Vybrat
Transmisiometr prověřený z hlediska vhodnosti pro sledování emisí
 • Pro střední až vysoké obsahy prachu
 • Integrovaná kontrola znečištění
 • Automatická kontrola nulového a referenčního bodu
 • Pro malé až velké dráhy měření
Nyní porovnat
Vybrat
Transmisiometr prověřený z hlediska vhodnosti, s vlastním seřízením
 • Integrovaná kontrola znečištění pro vysílací/přijímací jednotku a reflektorovou jednotku
 • Automatické vlastní seřízení optických konstrukčních skupin
 • Automatická kontrola nulového a referenčního bodu
 • Pro střední až vysoké obsahy prachu
 • Pro malé až velké dráhy měření
Nyní porovnat
Vybrat
Kontinuální měření malých a středních koncentrací prachu
 • Pro malé až střední obsahy prachu
 • Jednoduchá instalace z jedné strany
 • Automatická kontrola nulového a referenčního bodu
 • Pro střední až velký průměr kanálu
Nyní porovnat
Vybrat
Prachoměr s měřením na principu zpětného rozptylu světla prověřený z hlediska vhodnosti
 • Pro velmi malé až střední obsahy prachu
 • Instalace z jedné strany
 • Kontrola znečištění
 • Automatická kontrola nulového a referenčního bodu
 • Automatická kompenzace vyzařování pozadí, bez nutnosti instalace absorbéru světla
 • Pro střední až velký průměr kanálu
Nyní porovnat
Vybrat
Prachoměr s měřením na principu zpětného rozptylu světla
 • Pro malé až střední obsahy prachu
 • Instalace z jedné strany
 • Automatická kontrola nulového a referenčního bodu
 • Automatická kompenzace vyzařování pozadí, bez nutnosti instalace absorbéru světla
 • Pro střední až velký průměr kanálu
Nyní porovnat
Vybrat

Výsledky vyhledávání 1 - 8 z 9

Ve zkratce

Monitorování částic v emisích a vzduchu v prostoru

Udržitelná ochrana životního prostředí vyžaduje snímání a přesné měření emisí prachu a nečistot. Prachové částice, zejména z průmyslových zařízení, mají značný dopad na člověka a přírodu. Stále důležitější je také monitorování nečistot ve vzduchu v prostoru. Společnost SICK nabízí díky rozsáhlému produktovému portfoliu pro malé až velké rozsahy měření a průměry plynových kanálů vhodná řešení i pro komplikované měřicí úlohy, jako je měření prachu v mokrých plynech. Samozřejmě jsou k dispozici také certifikované přístroje a přístroje s automatickou kontrolou nulového a referenčního bodu. U některých přístrojů doplňují vynikající vlastnosti prachoměrů od firmy SICK také volitelné funkce jako kontrola znečištění nebo automatické samočinné zaměření.

Měření prachu

Vlastnosti částic Prach je souhrnný pojem pro částečky ve formě partikulí nebo vláken. Složení prachu může být relativně jednotné jako u uhelného prachu nebo velmi heterogenní jako u domácího prachu. Jedná se o směs nejrůznějších látek: šupinky kůže, vlasy, vlákna, nitky, kamínky apod. Prachové částice se proto silně liší svojí velikostí, tvarem, barvou, materiálem, hustotou a specifickými vlastnostmi, jako je abrazivnost nebo lepivost.
Vliv vlastností částic na měření

Pro spolehlivé a přesné měření koncentrací prachu a nečistot je nutné zohlednit četné okrajové podmínky, např. vhodné místo měření. To je důležité pro získání reprezentativních výsledků. Také je nutné zohlednit rychlosti plynů a podmínky proudění. Při výběru vhodného principu měření hrají důležitou roli vlastnosti částic, jejich koncentrace a vlhkost plynu. Nakonec je nutné zvážit procesní a okolní podmínky: je médium korozivní? Při jakých teplotách probíhá měření? Jaké částice převládají v procesu? Tato a další kritéria vyžadují dlouholeté zkušenosti při výběru správné měřicí techniky.

Rozptýlené světlo a transmise

V závislosti na okrajových podmínkách se ke snímání koncentrací prachu lépe hodí měření rozptýleného světla nebo transmise. U principu měření transmise probíhá měření podle poklesu intenzity světelného paprsku v důsledku absorpce světla částicemi (1). U principu měření rozptýleného světla jsou na výběr dvě možnosti: při zpětném rozptylu se měří světlo odrážené částicemi (2). Při dopředném rozptylu slouží jako měřená veličina záření rozptýlené lomem (3) nebo ohybem (4) ve směru vyzařovaného paprsku dopředu (5). Společnost SICK nabízí prachoměry se všemi těmito principy měření, aby bylo možné v závislosti na měřicí úloze optimálně splnit různé požadavky.

Společnost SICK nabízí správné řešení pro vaše měření prachu

Měření rozptýleného světla

Správná volba při malých koncentracích prachu – technika pro měření rozptýleného světla od firmy SICK

Při měření rozptýleného světla je vyzařované světlo rozptylováno částicemi ve směsi plynu a je snímáno citlivým přijímačem. Princip rozptýleného světla se hodí díky své vysoké citlivosti pro nízké koncentrace prachu – také do 1 mg/m³. V závislosti na požadavcích pro konkrétní zařízení a vlastnostech částic se přitom používá dopředný nebo zpětný rozptyl. Oba principy měření poskytují stabilní a reprodukovatelné výsledky měření a jsou nezávislé na rychlosti plynu, vlhkosti nebo náboji prachových částic. Jakožto přední výrobce prachoměrů nabízí společnost SICK měřicí přístroje se zpětným rozptylem i dopředným rozptylem.
Rozptyl světla u částic

Vysílač vysílá do měřicího kanálu světlo, které rozptylují částice ve směsi plynu, a snímá citlivý přijímač. Oblast, v níž se vysílaný paprsek a zorná oblast přijímače překrývají, definuje objem měření v plynovém kanálu. Měřená intenzita rozptýleného světla je úměrná koncentraci prachu a nezávislá na měřicí vzdálenosti. Intenzita rozptýleného paprsku však závisí nejen na počtu a velikosti částic, ale také na jejich optických vlastnostech. Pro přesné měření koncentrace prachu je proto nutné měřicí systém kalibrovat.

Výhody dopředného a zpětného rozptylu

U principu měření zpětného rozptylu je světlo vyzařováno do měřicího kanálu a měří se záření odražené částicemi. Tento princip se hodí pro větší plynové kanály a poskytuje reprezentativní výsledky měření také u nehomogenních rozložení prachu. Potlačení pozadí eliminuje rušivé rozptylové světlo z jiných zdrojů.

Při dopředném rozptylu měří prachoměr rozptyl světla u částic ve směru šíření měřicího světelného paprsku. Měření probíhá v mezeře měřicí sondy v plynovém kanálu. Díky menšímu objemu měření je tento princip měření vhodný také pro průměr plynového kanálu do 0,5 m.

Obě metody se hodí pro nízké až velmi nízké koncentrace prachu. Další výhoda: přístroje je nutné namontovat jen na jedné straně plynového kanálu.

Měření ve vlhkých plynech Pro přesné měření prachu ve vlhkých plynech musí být částice obsažené v plynu usušené, protože voda ulpívající na částicích zkresluje měření. Pomocí odběrové sondy odebere přístroj dílčí proud plynu z plynového kanálu. Proto je měření nezávislé na rychlosti plynu v plynovém kanálu. Termocykler nejprve usuší částice obsažené v plynu. Poté se změří koncentrace prachu. Zde se používá dopředný rozptyl, protože vyžaduje jen malý měřicí objem. Doprava dílčího proudu plynu probíhá bez pohyblivých částí pomocí ejektoru. Měření proto téměř nevyžaduje údržbu. U solných roztoků v plynu, např. v průmyslu hnojiv, snižuje volitelný zpětný proplach navíc náklady na údržbu.

Měření transmise

Spolehlivé měření při vysokých koncentracích prachu a nehomogenních médiích – transmisní měřicí technika od firmy SICK

Transmisní měřicí technika snímá pokles intenzity světla v důsledku prachových částic. Transmisní prachoměry se hodí pro střední až vysoké koncentrace prachu a velké průměry plynového kanálu. Oblastmi použití jsou monitorování emisí a procesů a monitorování prostorového vzduchu. Měřicí přístroje měří v celém průměru plynového kanálu, takže jsou částečně kompenzovány nehomogenity v rozložení částic. Z toho vyplývá velmi reprezentativní výsledek měření. Přístroje nevyčnívají do plynového kanálu, a nemají tak přímý kontakt s agresivními procesními plyny. Volitelná korekce znečištění kompenzuje případné znečištění optických mezních ploch. Výsledky měření lze zobrazit jako koncentraci prachu nebo v transmisi, extinkci a opacitě.

Princip měření transmise

Transmisní měření prosvítí směs plynu a částic světlem, jehož intenzitu zeslabují částice. Čím více částic se ve světelném paprsku nachází, tím větší je pokles intenzity světla. Měřicí přístroj porovná intenzitu přijatého zeslabeného světla s vyslaným, nezeslabeným světlem. Přístroj z toho vypočítá transmisi a extinkci. Extinkce je úměrná koncentraci prachu. U transmisních měřicích přístrojů od firmy SICK je světlo vysílače odraženo protilehlou odrazkou směrem k vysoce citlivému přijímači. Měřicí vzdálenost a citlivost měřicího přístroje se tak zdvojnásobí.

Vliv vlastností částic

V porovnání s měřením rozptýleného světla mají vlastnosti částic menší vliv na transmisní měření. Významný vliv má však velikost částic. Proto toto měření vyžaduje pro poskytování přesných výsledků kalibraci. Řešení Cross-Duct používané při transmisním měření od firmy SICK kompenzuje problémy způsobené nehomogenním rozložením částic v plynovém kanálu, protože měřicí paprsek prochází příčně celým plynovým kanálem. Společnost SICK zde při konstruování svých měřicích přístrojů využívá rozsáhlé znalosti aplikací a dlouholeté zkušenosti.

Průměr plynového kanálu

Společnost SICK nabízí měřicí techniku pro všechny běžné průměry plynového kanálu: od malých plynových kanálů o průměru 0,5 m až po velké plynové kanály s průměrem 50 m. Právě u velkých plynových kanálů boční tlak větru nebo teplotní rozdíly snadno způsobí deformaci plynového kanálu. Pro zamezení takto způsobeným kolísáním optické osy přístroje monitoruje volitelná funkce přístroje „Automatické samočinné zaměření“ orientaci mezi optickými konstrukčními skupinami a koriguje odchylky měřicího paprsku. Pro nejrůznější materiály plynového kanálu a tloušťky stěny jsou jako příslušenství k dispozici vhodné montážní příruby.

Prachoměry od firmy SICK

Ideální řešení pro vaši měřicí úlohu

Pro úspěšnou realizaci měřicí úlohy je vedle výběru nejlepší využitelné měřicí techniky nutné zohlednit celou řadu vlivů a požadavků. Čím přesněji a podrobněji jsou požadavky známy a definovány, tím bezpečnější a cenově výhodnější je realizace měřicí úlohy. To platí pro celou dobu provozu, a ne jen pro pořízení měřicí techniky. Zde se uplatňují silné stránky společnosti SICK – rozsáhlé produktové portfolio, osvědčené měřicí techniky a dlouholeté zkušenosti díky tisícům instalací.

Průměr plynového kanálu Průměr plynového kanálu, v němž se měří, je důležité kritérium pro volbu správných měřicích přístrojů. Velké až velmi velké plynové kanály vyžadují měřicí přístroje, které měří větší objem prostoru, aby bylo měření co nejvíce reprezentativní. K tomu se hodí např. přístroje produktové řady DUSTHUNTER SB nebo – při velmi vysokých koncentracích prachu – verze Cross-Duct produktové řady DUSTHUNTER T. Při menších průměrech plynového kanálu stačí omezený objem měření. Zde se hodí přístroje s měřicí sondou typu DUSTHUNTER SP.
Procesní teplota Při vyšších teplotách jsou žádané měřicí přístroje, které nevyčnívají do plynového kanálu, tedy verze DUSTHUNTER SB se zpětným rozptylem nebo transmisní měřicí přístroje produktové řady DUSTHUNTER T. Při nízkých teplotách se hodí provedení s měřicí sondou DUSTHUNTER SP. Vyskytují-li se v plynovém kanálu hodnoty pod rosným bodem a tím vlhké podmínky, je správnou volbou prachoměr FWE200DH s extraktivním měřením.
Měřicí médium U agresivních měřicích médií se hodí zejména bezkontaktní přístroje pro měření rozptýleného světla produktové řady DUSTHUNTER SB nebo měřicí přístroje Cross-Duct produktové řady DUSTHUNTER T. DUSTHUNTER T jsou ideální také pro nehomogenní měřicí média, protože měří v relativně velkém objemu, a poskytují tak reprezentativní výsledky. U vlhkých plynů se používá FWE200DH s extraktivním měřením a u bezproblémových měřicích médií verze s měřicí sondou: DUSTHUNTER SP100 nebo DUSTHUNTER SP30.
Koncentrace prachu Pro měření nízkých koncentrací prachu do cca 200 mg/m³ jsou tou správnou volbou prachoměry na principu rozptýleného světla produktových řad DUSTHUNTER SB a DUSTHUNTER SP. U vyšších koncentrací do cca 10 000 mg/m³ jsou lepším řešením transmisní měřicí přístroje DUSTHUNTER T. Kolísá-li koncentrace prachu mezi nízkými a vysokými hodnotami, např. při změnách paliv, používá se prachoměr DUSTHUNTER C200. Ten nabízí kombinaci transmisního měření a měření rozptýleného světla v jednom přístroji.
Kontrolní funkce Všechny prachoměry od firmy SICK jsou standardně vybaveny automatickou kontrolou nulového a referenčního bodu (kontrolní cyklus), kterou vyžaduje např. norma EN 14181. U přístrojů od průměrného cenového segmentu je integrována kontrola znečištění pro monitorování optických mezních ploch. Přístroje se zpětným rozptylem – DUSTHUNTER SB50 a DUSTHUNTER SB100 – mají navíc automatické potlačení pozadí. Transmisní prachoměry DUSTHUNTER T100 a DUSTHUNTER T200 zaujmou integrovaným samočinným zaměřením optických prvků.
Schválení

Prach ve vzduchu je škodlivá látka. Proto musí provozovatelé zařízení emitujících prach snížit emise prachu – pro čistou budoucnost. Monitorování prachových emisí takových zařízení je v mnoha zemích stanoveno zákonem a vyžaduje příslušně schválenou měřicí techniku. Společnost SICK proto dodává certifikované prachoměry, které odpovídají běžným normám a předpisům: např. EN 15267, EN 15859, MCERTS a normy americké agentury US EPA a ruské normy GOST.

Pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu jsou k dispozici certifikovaná provedení Ex dle 2014/34 / EU (ATEX).

Společnost SICK nabízí vhodnou měřicí techniku pro téměř všechny požadavky.

Ke stažení