2D-LiDAR senzory
LMS4000

Měření laserem bez kompromisů – přesně, rychle a spolehlivě

Vaše výhody

 • Přesné měření rychle se pohybujících, malých a velkých objektů nezávisle na jejich tvaru, barvě nebo povrchových vlastnostech
 • Detailní snímání objektů při velké hloubce ostrosti a širokém dynamickém rozsahu bez externího osvětlení nebo přídavného liniového laseru
 • Rozšíření rozsahu měření podle potřeby díky montáži více přístrojů vedle sebe bez vzájemného ovlivňování
 • Rychlá montáž, vysoká využitelnost, jednoduchá údržba

Přehled

Měření laserem bez kompromisů – přesně, rychle a spolehlivě

2D-LiDAR senzor LMS4000 se obzvláště hodí pro použití v intralogistice, při manipulaci s materiálem a ve všech oblastech, v nichž je nutné zboží rychle a cíleně analyzovat a přemístit. LMS4000 od firmy SICK nabízí ideální řešení pro měření objektů ohledně jejich polohy, tvaru, objemu nebo povrchových vlastností a příslušné posouzení a další zpracování. Nezávisle na pozici objektů v zásobnících, kartonech, na paletách, volně stojících nebo ve vzájemném kontaktu, měří senzor přesně s vysokou hustotou snímání a širokým dynamickým rozsahem. Výsledkem je vysoká kapacita a zároveň rozsáhlá bezpečnost procesu a nízké náklady na údržbu.

Stručný přehled
 • Přesné měření, také u velmi tmavých nebo lesklých objektů
 • Přesné úhlové rozlišení pro vysokou hustotu měřicích bodů
 • Vysokorychlostní měření s 600 Hz a rychlý přenos dat přes gigabitový Ethernet
 • Synchronizace přístrojů bez vzájemného ovlivňování
 • Průmyslové přípojky M12

Výhody

Univerzální řešení pro různé aplikace

2D-LiDAR senzor LMS4000 poskytuje jako samostatná součást automatizované výroby přesné údaje o pozici a velikosti nejrůznějších objektů. Senzor předává tato data, často ve spojení s enkodérem, do externí vyhodnocovací jednotky. Výsledkem jsou nejrůznější oblasti použití, jako je například stanovení objemu a polohy objektů, pick & place nebo úkoly paletizace a depaletizace, kontrola prázdných přepravek, inspekce kvality od solárních článků přes bloky motorů až po části letadel, vlaky nebo stěny tunelů a mnoho dalších.
Paletizace a depaletizace Díky vysoké přesnosti měření a velkému dynamickému rozsahu nepředstavují pro LMS4000 problém ani složitější úlohy paletizace a depaletizace. Spolehlivě detekuje i ty nejjemnější přechody mezi jednotlivými konstrukčními díly, a to i při okamžitých změnách z velmi světlých na velmi tmavé objekty nebo při silně se měnících podmínkách osvětlení.
Kontrola prázdných přepravek Při kontrole prázdných přepravek lze spolehlivě detekovat i objekty o velikosti kostky nebo velmi ploché předměty. Technologie LiDAR zabraňuje výrazným efektům odstínění na okraji přepravky a nabízí také plnou flexibilitu, pokud jde o orientaci a změnu velikosti přepravek.
Systémy pro měření objemu v logistice Spolehlivá data objektu tvoří základ pro přesný výpočet nákladů na přepravu. Certifikovaný systém sledování zásilek VMS5x00 poskytuje díky přesnosti měření až 5 mm × 5 mm × 2 mm přesná data ve všech dimenzích. LMS4000 umožňuje vysokou kapacitu materiálu v logistických a distribučních centrech s rychlostí dopravníku až 4 m/s.
Měření vozidel venku LMS4000 měří přesně i velmi velké objekty, jako jsou vlaky, části letadel, tunely nebo nákladní kontejnery, takže jsou detekována poškození, deformace nebo jiné vady materiálu. Je také možné vzájemně synchronizovat několik přístrojů a/nebo používat variantu přístroje se zvětšenou pracovní oblastí.
Měření objektů v dřevařském průmyslu Z měřených dat LMS4000 lze vytvořit 3D point cloudy objektů s vysokým rozlišením. Na základě toho lze určit optimální body uchopení a řezání pro další zpracování, například v dřevařském, ale i potravinářském průmyslu.
Kontrola kvality uvnitř budov LMS4000 je ideální pro inspekci kvality bloků motorů, pouzder nebo jiných kovových i nekovových předmětů. Porovnáním kontur s referenčním objektem lze například spolehlivě určit, zda jsou všechny díly správně upevněny, zda jsou otvory správně umístěny a zda nedošlo k poškození.

Díky vysoké přesnosti, rychlosti a hustotě bodů je LMS4000 univerzálním řešením pro měření objemu, kontrolu kvality a paletizaci. Velké nebo malé, světlé nebo tmavé objekty nepředstavují pro LiDAR senzor žádný problém.

Měření objektů – rychle a přesně

LMS4000 měří objekty rychle a přesně bez ohledu na jejich tvar, barvu nebo vlastnosti povrchu. Díky vyzařovacímu úhlu 70° vzniká široká skenovací oblast, kterou kontinuální laser snímá rychlostí 600 Hz prostřednictvím rotujícího šestihranného zrcadla. Každý sken generuje 841 jednotlivých měřicích bodů. Použití laseru s červeným světlem ve viditelném spektru usnadňuje přesné zaměření.

 • Velká pracovní oblast

Objekty o výšce 1 m se pomocí LMS4000 měří nepřetržitě na šířce 2,6 m. U objektů vysokých 2 m může být šířka měřicího pole až 1,4 m. Varianta přístroje se zvýšeným snímacím dosahem umožňuje navíc měření objektů o průřezu 3 m × 3 m nebo 4 m × 2 m.

 • Cílené řízení a redukování přenosu dat

Laserový skener lze cíleně zapínat a vypínat pomocí optoelektronických snímačů nebo softwarových příkazů. Data jsou tak generována pouze tehdy, když skutečně probíhá měření objektu. Interní filtry umožňují cílenou redukci dat na konkrétní aplikaci a tím navíc odlehčují práci celému systému.

 • Přesná a robustní metoda měření

Metoda Continuous-Wave je založena na principu fázové korelace. Objekt odráží kontinuálně vysílaný laserový paprsek na přijímač laserového skeneru. Vzdálenost lze přesně určit z výsledného rozdílu fázového zpoždění mezi vysílaným a přijímaným paprskem. Zároveň je tato metoda měření odolná vůči vnějším vlivům, např. interferenčnímu světlu nebo kolísání teploty.

 • Čtyři datové kanály

Kromě údajů o vzdálenosti přenáší senzor v případě potřeby také hodnoty remise, úhlové korekce a kvality. Je tak možné vizualizovat i malé rozdíly v barvě a textuře objektů, kompenzovat zrychlení působící na senzor a identifikovat kritické body měření. Formát výstupních dat lze rozšířit nebo redukovat pro každý kanál zvlášť.

 • Rozšíření rozsahu měření

Použití několika laserových skenerů zamezuje vzniku efektů stínění a umožňuje větší měřicí pole. Motory rotujících zrcadel lze prostřednictvím systému vzájemně synchronizovat, aby se přístroje navzájem neovlivňovaly.

Přesná a robustní metoda měření s velkou hloubkou ostrosti a šířkou měřicího pole. Podle potřeby lze libovolně kombinovat čtyři datové kanály a aktivovat přenos dat s laserovým řízením.

Digitální filtry pro vyšší výkon

Digitální filtry pro předběžné zpracování a optimalizaci měřených hodnot navíc zvyšují výkon LMS4000. Laserový skener je tak možné přizpůsobit přímo příslušné aplikaci. Spolehlivě se tak zabrání poruchám a objemy dat se optimalizují pro další proces.
Filtry skenovací oblasti Snímá data výhradně v definovaném úhlovém rozsahu.
Filtr hran Zabraňuje chybným nebo extrémním hodnotám vzdálenosti na hranách.
Hranatý filtr Povoluje platná data pouze ve stanovené čtverhranné oblasti.
Filtr mediánu Vyhlazuje body měření pomocí sousedních bodů a opravuje odchylky měřených hodnot.
Kompenzace lesku Znovu zviditelní světlé oblasti objektů, které by jinak byly kvůli příliš vysokému přijímanému signálu zobrazeny jako neplatné.
Filtr střední hodnoty Vypočítá aritmeticky zprůměrovaný bod měření z předem definovaného počtu skenů, výstup dat se redukuje o koeficient hloubky průměrování.

Cílené předběžné zpracování dat díky různým možnostem filtrování snižuje náklady v následných krocích procesu.

Aplikace

Ke stažení