Continu emissiebewaking van alle schadelijke stoffen in rookgas

Op grond van wettelijke milieuvoorschriften moeten in uitlaatgas van afvalverbrandingsinstallaties bepaalde schadelijke stoffen en de referentiewaarden voortdurend worden bewaakt. De MCS100FT kan de volgende componenten continu meten op een enkel extractief verwarmd gaswinningspunt: HCl, CO, NOx als som van NO en NO2, SO2, NH3, O2, H2O, CO2, TC en HF. Voor de normering worden bovendien ook de parameters druk en temperatuur geregistreerd. De QAL3-test kan zonder testgas met het gecertificeerde, geïntegreerde kalibratiefilter worden uitgevoerd.

Als voor de emissiemeting geen automatische HF-meetinrichting nodig is, kan optioneel het meercomponenten-emissiemeetsysteem MCS200HW worden gebruikt.

Voor de continue emissiemeting van de kwikemissie wordt de MERCEM300Z met Zeeman-meettechniek en eigen gasbemonstering gebruikt. Het kleinste gecertificeerde meetbereik conform EN-15267 is 0 - 10 µg/m³ en is daarom geschikt voor de continue bewaking van de in Duitsland geldende jaarlijkse grenswaarde van 10 µg/m³ en voor de komende nieuwe grenswaarden van de BBT-AEL’s die volgens WI BREF geldig zijn.

 • Volgende productfamilies kunnen worden gebruikt
  Beproefde meettechniek voor rookgasbewaking
  • Meting van maximaal 10 IR-componenten plus O2 en DOC
  • Meettechniek met thermische extractie
  • Slijtvrij gastransport met ejectorpomp
  • Referentiepuntcontrole met interne afstelfilters
  • Gecertificeerde digitale Modbus®-interface
  • Webserver voor apparaatbesturing onafhankelijk van het platform
  • Gebruik van droge testgassen bij HCl en NH3
  Alles onder controle met bewezen eersteklas technologie
  • Kleinste op geschiktheid geteste HF-meetbereik 0 ... 3 mg/m³
  • Automatische spectrumaanpassing AutoVAL voor betrouwbare meetwaarden
  • Bediening via touchscreen
  • Transport van meetgas m.b.v. een filterpomp zonder bewegende delen
  • Op geschiktheid getest conform EN15267
  • Bediening en diagnose op afstand via SOPAS ET software
  • Automatische afstelling van de analysator
  • Automatisch terugspoelen en filterreiniging van de bemonsteringseenheid
  Toekomstgerichte kwikmeting in rookgassen
  • Exacte meting van “totale Hg” in de thermische converter (gepatenteerd)
  • Meten zonder verbruiksmaterialen
  • Praktisch slijtagevrij transport van meetgas m.b.v. filterpomp - geen bewegende onderdelen
  • Geïntegreerde kalibratiecuvet voor automatische driftcorrectie
  • Automatische aanpassing aan het volledige systeem door ingebouwde testgasgenerator (optioneel)
  • Modulaire systeemconstructie