Emissiebewaking

In de schoorsteen worden de schadelijke stoffen HCl, HF, CO, NOx (NO en NO2), SO2, NH3, Ctot, stof en de referentiegrootheden gassnelheid, druk, temperatuur, O2 en H2O continu gemeten. In enkele landen, bijvoorbeeld Duitsland, moet ook het totale kwikgehalte worden gemeten. Voor de verdere bewerking en overdracht aan de autoriteiten worden de gemeten waarden naar een emissiecomputer gestuurd. De meting moet voldoen aan de geldende voorschriften, zoals de EU-richtlijn voor industriële emissies, Industrial​Emissions​Directive​(IED) 2010/75/EU, die o.a. voortbouwt op de vroegere Waste​ Incineration​Directive​2000/76/EU, en in Duitsland is omgezet in artikel 17 BImSchV.

Emissiebewaking