Biodiversity

SICK Biodiversity Image
SICK Biodiversity Image

Waarom SICK actie onderneemt

Biodiversiteit is de verscheidenheid aan soorten, habitats en erfgoed. Het sluipende verlies van deze verscheidenheid is een uitdaging voor de samenleving als geheel. Voor het behoud van de biologische diversiteit zijn maatregelen nodig op mondiaal, regionaal maar ook op lokaal niveau.

In tijden van klimaatverandering en schaarste van hulpbronnen is SICK zich bewust van zijn rol in de maatschappij, wil het het verlies aan biodiversiteit op lokaal niveau tegengaan en wil het een voorbeeld zijn voor werknemers en klanten. Navolging is hierbij expliciet gewenst!

Biodiversiteit actief bevorderen

Op het actiegebied ‘Biodiversiteit’ worden ideeën ontwikkeld en uitgevoerd om de biodiversiteit op SICK-locaties te beschermen en te vergroten. Zo werd er in een eerste stap in 2018 het biodiversiteitspotentieel vastgesteld op verschillende bedrijfslocaties.

Het doel is de biodiversiteit een plaats te geven in de groene ruimten op de SICK-locaties. Wilde bijen, vlinders, hagedissen, sprinkhanen en vele andere bewoners van flora en fauna moeten er een thuis vinden.

Voor dit doel moeten alle open ruimtes in heel Duitsland tegen 2022 zijn omgevormd tot bloeiende en natuurlijke weiden (met uitzondering van intensief gebruikte weiden en afwateringssloten). Tegen 2025 willen we de open ruimtes in de wereldwijde productielocaties van SICK omvormen tot bloeiende en natuurlijke weiden.

Afhankelijk van de geschiktheid worden op de afzonderlijke bedrijfslocaties individuele habitats voor insecten, vogels en vleermuizen ingericht. Veel acties zijn al uitgevoerd en zullen met het oog op de toekomst worden uitgebreid, hier volgen enkele voorbeelden:

  • Jachtgebied voor vleermuizen in Waldkirch: vleermuizen behoren tot de meest bedreigde zoogdieren van onze vaderland. Zij lijden niet alleen onder het verlies van hun leefgebied, maar ook onder een gebrek aan voedsel. Op het hoofdkantoor van SICK werden eikenstammen opgesteld, die een essentiële leefruimte vormen voor insecten, de voornaamste voedselbron van de vleermuizen. Door de aanvullende aanplanting van de stammen met wilde wingerd en clematis kunnen wij deze leefruimte nogmaals verbreden en een groot voedselaanbod voor de vleermuis creëren. Aangezien vleermuizen zich hoofdzakelijk oriënteren door middel van echolocatie, gebruiken zij graag lineaire structuren als richtlijnen. De allee-vormige uitlijning van de eikenstammen, in samenspel met de positionering van de kantoorgebouwen van SICK, creëert zo ideale omstandigheden voor een jachtgebied. Bovendien werden vleermuiskasten geïnstalleerd waarin de dieren zich overdag kunnen terugtrekken, hun jongen kunnen grootbrengen en een winterslaap kunnen houden. 

 

  • Stronken dood hout Buchholz: De stronken dood hout bij het distributiecentrum van SICK in Buchholz vormen de komende 20-30 jaar leefruimte voor vele diersoorten, waaronder insecten, vogels en vleermuizen. Het over de grond verspreide kalksteengruis vormt ook een leefruimte voor andere zeldzaam geworden dieren en planten die schrale grond nodig hebben. De stammen zijn afkomstig van een maatregel voor ecologisch landschapsonderhoud, d.w.z. een geplande kaalkap.
  • Ecologisch ontwerp van afwateringssloten als tijdelijke wetlands: Ook werden de bestaande afwateringssloten bij het Europese distributiecentrum van SICK in Buchholz uitgebreid, werd de doorsnede ervan vergroot, en werden er drie laagtes gecreëerd. Een aangebrachte laag leem vertraagt de doorsijpeling van het water. Zo ontstond er een nieuw ecosysteem: 
    • Natte gebieden met zeer gespecialiseerde planten die bestand zijn tegen de afwisseling 'droog/nat'
    • een overgangszone
    • Zuidelijk hellinggebied op voedingsstofrijke grond 
  • Herbebossing met vogelvriendelijke, voedselrijke bomen en inheemse boomsoorten: SICK organiseert jaarlijks een klimaatacademie voor kinderen en jongeren op geselecteerde locaties. Tot dusver zijn meer dan 150 bomen en struiken tijdens de gezamenlijke plantacties met ‘Plant for the Planet’., met inbegrip van zeldzame en ecologisch waardevolle soorten zoals de elsbes en tamme sorbenboom, bij SICK geplant.